Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt Nr 112/2011 uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

PROJEKT
Nr 112/2011
Uchwała Nr ......../2011
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia ................................. 2011r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków

   
       

dochody

wydatki

           
       

1 158 140,23 zł

1 158 140,23 zł

Dział

Rozdział

§

     
           

801

   

Oświata i wychowanie

3 213,00 zł

3 213,00 zł

           
 

80195

 

Pozostała działalność

3 213,00 zł

3 213,00 zł

           
   

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

3 213,00 zł

 
           
   

4300

Zakup usług pozostałych

 

3 213,00 zł

           

852

   

Pomoc społeczna

1 154 927,23 zł

1 154 927,23 zł

           
 

85218

 

Powiatowe centra pomocy rodzinie

1 154 927,23 zł

1 154 927,23 zł

           
   

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1 096 858,26 zł

 
   

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

58 068,97 zł

 
           
   

3027

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

1 852,68 zł

   

3029

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

98,08 zł

   

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

314 812,71 zł

   

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

16 666,53 zł

   

4047

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

12 745,97 zł

   

4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

674,79 zł

   

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

53 444,96 zł

   

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

2 829,42 zł

   

4127

Składki na Fundusz Pracy

 

8 480,19 zł

   

4129

Składki na Fundusz Pracy

 

448,98 zł

   

4137

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

 

3 191,06 zł

   

4139

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

 

168,94 zł

   

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

 

23 332,83 zł

   

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

 

1 235,28 zł

   

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

 

37 537,81 zł

   

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 987,30 zł

   

4267

Zakup energii

 

3 704,90 zł

   

4269

Zakup energii

 

196,15 zł

   

4307

Zakup usług pozostałych

 

626 275,56 zł

   

4309

Zakup usług pozostałych

 

33 155,77 zł

   

4417

Podróże służbowe krajowe

 

2 951,73 zł

   

4419

Podróże służbowe krajowe

 

156,27 zł

   

4447

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

8 527,86 zł

   

4449

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

451,46 zł

           

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez:

zmniejszenia

 zwiększenia

           
       

-135 494,26 zł

135 494,26 zł

Dział

Rozdział

§

     
           

852

   

Pomoc społeczna

-135 494,26 zł

135 494,26 zł

           
 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

-123 515,16 zł

123 515,16 zł

           
   

3110

Świadczenia społeczne

-123 515,16 zł

 
   

3119

Świadczenia społeczne

 

123 515,16 zł

           
 

85218

 

Powiatowe centra pomocy rodzinie

 

11 979,10 zł

           
   

3119

Świadczenia społeczne

 

11 979,10 zł

           
 

85295

 

Pozostała działalność

-11 979,10 zł

 
           
   

3110

Świadczenia społeczne

-11 979,10 zł

 
§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.


PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Robert Choma


UZASADNIENIEPrezydent Miasta Przemyśla przedkłada propozycję zmian w budżecie miasta na 2011r. polegająca na:

1. Zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 1.154.927,23 zł z przeznaczeniem na projekt „Czas na aktywność w mieście Przemyśl” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z aneksem Nr UDA-POKL.07.01.02-18-021/08-05, oraz zabezpieczeniu wkładu własnego na w/w zadanie w kwocie 135.494,26 zł.
W ramach projektu realizowane są następujące zadania: aktywna integracja, praca socjalna, zarządzanie projektem, promocja, prace społecznie użyteczne, działania o charakterze środowiskowym, koszty pośrednie.
W ramach zadania : aktywna integracja zostaną przeprowadzone: szkolenia zawodowe, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty z doradcą zawodowym. Ponadto zostanie przeprowadzone indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne oraz 5 dniowy wyjazd integracyjny. Zostaną także opłacone działania: udział uczestników projektu w zajęciach szkolnych ponadgimnazjalnych i zajęciach w ramach kształcenia ustawicznego, indywidualne konsultacje prawne. W ramach instrumentu aktywności zdrowotnej sfinansowany zostanie udział 26 uczestników projektu w zajęciach rehabilitacyjnych i ćwiczeniach fizycznych usprawniających ruchowo. W ramach zadania aktywna integracja zostaną zatrudnieni dwaj asystenci rodziny na okres 7 miesięcy. W zadaniu praca socjalna środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników socjalnych i konsultanta ds. osób niepełnosprawnych, nagrody, odpisy na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za zakup odzieży i środków piorących dla pracowników socjalnych oraz doposażenie stanowisk pracy dla nowo zatrudnionych pracowników socjalnych. W zadaniu zarządzanie projektem zostaną sfinansowane wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenia, odpisy na ZFŚS zarządu projektu oraz zakup sprzętu niezbędnego dla skutecznej realizacji zadań projektu i jego zarządzania. W zadaniu promocja projektu zostaną sfinansowane takie działania jak: publikacja ogłoszeń w radiu, prasie lokalnej, kolportaż plakatów i ulotek na terenie miasta Przemyśla, zakup zestawów piśmienniczych i konferencyjnych, aktualizacja strony internetowej oraz organizacja seminarium podsumowującego na zakończenie projektu. Jako wkład własny zostaną sfinansowane prace społeczno użyteczne przeznaczone dla 10 uczestników projektu. W zadaniu : działania o charakterze środowiskowym przewidziano organizację zajęć: profilaktyczno-edukacyjnych oraz artystyczno-kulturalnych dla dzieci uczestników, piknik integracyjny i spotkanie podsumowujące dla uczestników programu aktywności lokalnej. Ponadto zostaną wypłacone zasiłki celowe dla uczestników projektu z przeznaczeniem na częściową refundację kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie tj. dofinansowanie do zakupu odzieży i obuwia.

2. Zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 3.213 zł.
Środki uzyskano z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie kosztów transportu uczniów Gimnazjum Nr 3 w Przemyślu do Friedrichsthal (Niemcy) w ramach rozpoczętej współpracy - wymiany szkolnej. Decyzją z dnia 08.03.2011r. Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży przyznała dofinansowanie na w/w cel w wysokości 3.213 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie kosztów transportu uczniów Gimnazjum Nr 3 w Przemyślu do Friedrichsthal (Niemcy). Celem wzajemnej współpracy związanej z wymianą młodzieży jest:

  • poznanie partnerskiego kraju,
  • wzbudzenie zainteresowania kulturą i historią obu narodów,
  • motywacja do nauki języków obcych,
  • nawiązanie kontaktów międzynarodowych między młodzieżą,
  • rozwijanie kompetencji socjalnych (gościnność, wyrozumiałość),
  • zmniejszanie uprzedzeń.PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Robert Choma

 

DOTProjekt Nr 112/2011 (116,00KB)