Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt Nr 111/2011 uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

PROJEKT
Nr 111/2011
Uchwała Nr ......../2011
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia ................................. 2011r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków

   
       

dochody

wydatki

           
       

219 329 zł

219 329 zł

Dział

Rozdział

§

     
           

852

   

Pomoc społeczna

219 329 zł

219 329 zł

           
 

85201

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

219 329 zł

219 329 zł

           
   

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

219 329 zł

 
     

Miasto Rybnik

-43 020 zł

 
     

Powiat Przemyski

30 989 zł

 
     

Powiat Łańcucki

18 369 zł

 
     

Powiat Jasielski

87 569 zł

 
     

Powiat Przeworski

36 134 zł

 
     

Powiat Krośnieński

43 145 zł

 
     

Powiat Dębicki

46 143 zł

 
           
   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

30 000 zł

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4 584 zł

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

735 zł

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

40 000 zł

   

4220

Zakup środków żywności

 

34 010 zł

   

4260

Zakup energii

 

40 000 zł

   

4270

Zakup usług remontowych

 

30 000 zł

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

40 000 zł

           

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez:

zmniejszenia

 zwiększenia

           
       

-239 607 zł

239 607 zł

Dział

Rozdział

§

     
           

852

   

Pomoc społeczna

-239 607 zł

239 607 zł

           
 

85201

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

-239 607 zł

239 607 zł

           
   

3110

Świadczenia społeczne

 

238 790 zł

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-30 000 zł

 
   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-4 584 zł

 
   

4120

Składki na Fundusz Pracy

-735 zł

 
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-40 000 zł

 
   

4220

Zakup środków żywności

-34 010 zł

 
   

4260

Zakup energii

-40 000 zł

 
   

4270

Zakup usług remontowych

-30 000 zł

 
   

4300

Zakup usług pozostałych

-35 000 zł

 
   

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

-25 278 zł

817 zł

     

finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemyśla umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów

-25 278 zł

817 zł

     

Miasto Rzeszów

 

229 zł

     

Powiat Przemyski

-25 278 zł

 
     

Powiat Jasielski

 

588 zł


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.


PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Robert Choma

 

UZASADNIENIE


Prezydent Miasta Przemyśla przedkłada propozycję zmian w budżecie miasta na 2011r. polegająca na:
1) zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 219.329 zł – dochody zostały uzyskane na podstawie porozumień zawartych z innymi powiatami na finansowanie kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów w WPOW Dom dla Dzieci i Młodzieży „Maciek”, w tym: Powiat Przemyski – 30.989 zł (w związku z aneksem Nr 2 do porozumienia Nr 1/MOPS/2010, aneksem Nr 20 do umowy Nr 2/MOPS/04, porozumieniem Nr 11/MOPS/POW/2011 i porozumieniem Nr 2/MOPS/POW/2011), Powiat Łańcucki – 18.369 zł (w związku z aneksami Nr 5 do porozumień Nr 1-4/MOPS/2009), Powiat Jasielski – 87.569 zł (w związku z porozumieniami Nr 8-9/MOPS/POW/2011), Powiat Przeworski – 36.134 zł (w związku z porozumieniem Nr 7/MOPS/POW/2011), Powiat Krośnieński – 43.145 zł (w związku z porozumieniem Nr 10/MOPS/POW/2011), Powiat Dębicki – 46.143 zł (w związku z porozumieniem Nr 1/MOPS/POW/2011), Miasto Rybnik – zmniejszenie o kwotę 43.020 zł (w związku z aneksem Nr 1 do porozumienia Nr 2/MOPS/2010);
2) zabezpieczeniu wydatków na: kontynuowanie nauki przez osoby opuszczające całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze – 238.790 zł, finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemyśla umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 817 zł, (w tym: Miasto Rzeszów – 229 zł (pokrycie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w pogotowiu opiekuńczym bez skierowania w przypadku wymagającym natychmiastowego zapewnienia opieki), Powiat Jasielski – 588 zł (w związku z aneksami Nr 3 do porozumień 4-5/P/2008)); źródłem sfinansowania wydatków są środki zabezpieczone na funkcjonowanie WPOW Dom dla Dzieci i Młodzieży „Maciek” – 214.329 zł (co jest możliwe w związku z wcześniejszym zwiększeniem wydatków na ten cel – po dokonanych zmianach plan wydatków placówki wzrośnie o 5.000 zł) oraz na finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemyśla umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Przemyskiego – 25.278 zł (w związku z porozumieniem z dnia 01.03.2011 w sprawie rozwiązania porozumienia Nr 2/2008 i, aneksem Nr 6 do porozumienia Nr 3/2007).

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Robert Choma

DOTProjekt Nr 111/2011 (91,50KB)