Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt Nr 109/2011 uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

PROJEKT
Nr 109/2011
Uchwała Nr ......../2011
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia ................................. 2011r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków

   
       

dochody

wydatki

           
       

2 957,75 zł

2 957,75 zł

Dział

Rozdział

§

     
           

801

   

Oświata i wychowanie

198,41 zł

198,41 zł

           
 

80195

 

Pozostała działalność

198,41 zł

198,41 zł

           
   

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

198,41 zł

 
           
   

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

1,80 zł

   

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

101,30 zł

   

4129

Składki na Fundusz Pracy

 

2,63 zł

   

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

 

52,19 zł

   

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

 

20,71 zł

   

4309

Zakup usług pozostałych

 

19,78 zł

           

854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

2 759,34 zł

2 759,34 zł

           
 

85495

 

Pozostała działalność

2 759,34 zł

2 759,34 zł

           
   

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

2 759,34 zł

 
           
   

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

310,18 zł

   

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

271,15 zł

   

4129

Składki na Fundusz Pracy

 

48,35 zł

   

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

 

1 345,03 zł

   

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

 

427,35 zł

   

4269

Zakup energii

 

24,26 zł

   

4309

Zakup usług pozostałych

 

333,02 zł

           

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez:

zmniejszenia

 zwiększenia

           
       

-23 537,62 zł

23 537,62 zł

Dział

Rozdział

§

     
           

801

   

Oświata i wychowanie

-23 537,62 zł

7 901,30 zł

           
 

80195

 

Pozostała działalność

-23 537,62 zł

7 901,30 zł

           
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-23 537,62 zł

 
   

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

10,20 zł

   

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

1 519,47 zł

   

4127

Składki na Fundusz Pracy

 

184,93 zł

   

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

 

2 499,51 zł

   

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 864,31 zł

   

4307

Zakup usług pozostałych

 

1 822,88 zł

           

854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

15 636,32 zł

           
 

85495

 

Pozostała działalność

 

15 636,32 zł

           
   

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

1 757,52 zł

   

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

1 536,80 zł

   

4127

Składki na Fundusz Pracy

 

274,34 zł

   

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

 

7 621,97 zł

   

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2 421,70 zł

   

4267

Zakup energii

 

136,82 zł

   

4307

Zakup usług pozostałych

 

1 887,17 zł

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Robert Choma

 

UZASADNIENIEPrezydent Miasta Przemyśla przedkłada propozycję zmian w budżecie miasta na 2011r. polegającą na ujęciu wydatków w wysokości 26.495,37 zł na programy realizowane przez szkoły w ramach działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego oraz Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących realizuje projekt pt.: Zajęcia dla młodzieży Technikum nr 4 w Przemyślu szansą na zdobycie zawodu i dobrej pracy, w ramach umowy nr UDA-POKL.09.02.00-18-084/09-00 zawartej pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Celem projektu jest uatrakcyjnienie i podniesienie jakości kształcenia poprzez zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych (językowych, ICT, matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości) oraz zawodowych. Termin realizacji: 02.08.2010-29.06.2012r. Środki finansowe niewykorzystane w roku 2010 zostaną wykorzystane w roku bieżącym na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, a także składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, zakup materiałów do zajęć i catering związany z realizacją zajęć pozalekcyjnych specjalistycznych i wyrównawczych prowadzonych w ramach projektu, które ze względu na zmiany w harmonogramie realizacji projektu zostały przesunięte na 2011 rok.

Centrum Kształcenia Ustawicznego realizuje projekt pt.: E-learning narzędziem w zdobyciu kwalifikacji zawodowych, w ramach umowy nr UDA-POKL.09.03.00-18-041/09-00 zawartej pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Celem projektu jest wsparcie dla kształcenia formalnego CKU poprzez wdrożenie innowacyjnego e-learningowego kształcenia wspomagającego nauczanie tradycyjne. Termin realizacji: 01.01.2010-30.08.2011r.

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących realizuje projekt pt.: Atrakcyjne zajęcia dla młodzieży IV LO w Przemyślu szansą na zdobycie wymarzonego indeksu i ciekawej pracy, w ramach umowy nr UDA-POKL.09.01.02-18-924/09-00 zawartej pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z brakami programowymi poprzez szkolenie mające na celu wyrównanie wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej wśród uczniów pochodzących z rodzin o utrudnionym dostępie do edukacji. Termin realizacji: 01.09.2010-31.08.2012. Środki finansowe niewykorzystane w roku 2010 zostaną wykorzystane w roku bieżącym na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, a także składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, zakup materiałów do zajęć i catering związany z realizacją zajęć pozalekcyjnych specjalistycznych i wyrównawczych prowadzonych w ramach projektu, które ze względu na zmiany w harmonogramie realizacji projektu zostały przesunięte na 2011 rok.

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi realizuje projekt pt.: Każdy ma szansę na sukces – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów SP Nr 16 w ZSzOI w Przemyślu, w ramach umowy nr UDA-POKL.09.01.02-18-907/09-00 zawartej pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów SP 16 osiągających najniższe wyniki w nauce poprzez m.in. organizację zajęć kształcących umiejętności humanistyczne, naukowo-techniczne, matematyczno-przyrodnicze. Termin realizacji: 01.09.2010-31.07.2011.

Dochody na realizację w/w zadań w wysokości 23.537,62 zł zostały przekazane w 2010r., ale z uwagi na termin ich realizacji nie zostały w całości wykorzystane, dlatego też w br. istnieje konieczność zabezpieczenia wydatków z dochodów własnych. Źródłem sfinansowania wydatków będą środki finansowe zaplanowane na zadania oświatowe.

Zmiany dotyczą następujących jednostek:

Lp.

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Paragraf

Zmiana

1.

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących

801

80195

4117

1 040,67

 

 Program:

 

 

4119

16,78

 

Zajęcia dla młodzieży Technikum Nr 4 w Przemyślu

 

 

4127

183,49

 

szansą na zdobycie zawodu i dobrej pracy

 

 

4129

2,34

 

 

 

 

4177

2 444,24

 

 

 

 

4179

42,50

 

 

 

 

4217

1 864,31

 

 

 

 

4219

20,71

 

 

 

 

4307

1 822,88

 

 

 

 

4309

19,78

 

RAZEM:

 

 

 

7 457,70

2.

Centrum Kształcenia Ustawicznego

801

80195

4017

10,20

 

 Program:

 

 

4019

1,80

 

E-learning narzędziem w zdobyciu kwalifikacji zawodowych

 

 

4117

478,80

 

 

 

 

4119

84,52

 

 

 

 

4127

1,44

 

 

 

 

4129

0,29

 

 

 

 

4177

55,27

 

 

 

 

4179

9,69

 

RAZEM:

 

 

 

642,01

 

 

 

 

razem 80195:

8 099,71

3.

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących

854

85495

4017

1 757,52

 

 Program:

 

 

4019

310,18

 

Atrakcyjne zajęcia dla młodzieży IV LO w Przemyślu

 

 

4117

1 360,81

 

szansą na zdobycie wymarzonego indeksu i ciekawej

 

 

4119

240,13

 

pracy

 

 

4127

244,50

 

 

 

 

4129

43,15

 

 

 

 

4177

6 465,95

 

 

 

 

4179

1 141,05

 

 

 

 

4217

1 941,45

 

 

 

 

4219

342,60

 

 

 

 

4307

1 887,17

 

 

 

 

4309

333,02

 

 

 

 

razem:

16 067,53

4.

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

854

85495

4117

175,99

 

 Program:

 

 

4119

31,02

 

Każdy ma szansę na sukces

 

 

4127

29,84

 

wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

 

 

4129

5,20

 

Szkoły Podstawowej nr 16 w ZSzOI w Przemyślu

 

 

4177

1 156,02

   

 

 

4179

203,98

   

 

 

4217

480,25

 

 

 

 

4219

84,75

 

 

 

 

4267

136,82

 

 

 

 

4269

24,26

 

 

 

 

razem:

2 328,13

 

 

 

 

razem 85495:

18 395,66

 

 

 

 

RAZEM 80195 + 85495

26 495,37

 

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Robert Choma

 

 

 

DOTProjekt Nr 109/2011 (173,50KB)