Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt Nr 110/2011 uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla

PROJEKT
Nr 110/2011
Uchwała Nr …..../2011
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia …………..…………… 2011r.

zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu
 
uchwala co następuje:
 
§ 1.

W uchwale Nr 1/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 3 lutego 2011r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla:
  1. załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  2. w załączniku Nr 1 w kolumnie 2011 kwota wydatków bieżących wynikająca z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia art. 226 ust. 4 ufp otrzymuje brzmienie „5.572.672,23”,
  3. w załączniku Nr 1 w kolumnie 2012 kwota wydatków bieżących wynikająca z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia art. 226 ust. 4 ufp otrzymuje brzmienie „4.982.569,00”.
 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
 
§ 3.

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu.
 
PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Robert Choma 
UZASADNIENIE


W związku ze zmianą wysokości wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej zachodzi konieczność dokonania zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla w celu aktualizacji danych zawartych w prognozie zgodnie z przedłożonym projektem.
Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:
  1. projekt „Droga do sukcesu – II etap” – zwiększenie limitu wydatków w 2011r. o kwotę 9.146,00 zł do kwoty 155.413,00zł,
  2. projekt „Zajęcia dla młodzieży Technikum nr 4 w Przemyślu szansą na zdobycie zawodu i dobrej pracy” zwiększenie limitu wydatków w 2011r.o kwotę 7.457,70 zł do kwoty 270.067,70 zł,
  3. projekt „Atrakcyjne zajęcia dla młodzieży IV LO w Przemyślu szansą na zdobycie wymarzonego indeksu i ciekawej pracy” zwiększenie limitu wydatków w 2011r. o kwotę 16.067,53 zł do kwoty 299.081,53 zł
  4. program „Uczenie się przez całe życie – Comenius” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11 – wprowadzenie przedsięwzięcia do WPF poprzez ustalenie limitów wydatków na 2011r. – 55.715,00 zł i 2012r. – 15.295,00zł,
  5. program „Uczenie się przez całe życie – Comenius” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 14 – wprowadzenie przedsięwzięcia do WPF poprzez ustalenie limitów wydatków na 2011r. – 29.614,00 zł i 2012r. – 11.360,00 zł.
 
PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Robert Choma
Plik d pobrania:

DOTProjekt Nr 110/2011 (33,50KB)