Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt Nr 107/2011 uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Przemyśla za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonywania planu finansowego samodzielnego publicz

PROJEKT
Nr 107/2011

Uchwała Nr ......../2011
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia ................................. 2011r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Przemyśla za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonywania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury.


Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu
 

uchwala, co następuje:

 
§ 1.
  1. Prezydent Miasta Przemyśla sporządza w formie pisemnej informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Przemyśla za pierwsze półrocze zawierające następujące elementy:

 

  1. zestawienie dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu,
  2. zestawienie przychodów i rozchodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu,
  3. zestawienie zadań inwestycyjnych z określeniem działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, nazwy zadania inwestycyjnego, planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu,
  4. zestawienie dotacji przekazywanych z budżetu z określeniem działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, nazwy podmiotu dotowanego, przeznaczenia dotacji, planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu,
  5. zestawienie podstawowych wielkości budżetu, tj.: dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów, rozchodów z określeniem planu, wykonania oraz wskaźnika realizacji planu,
  6. wskaźnik zadłużenia, wysokość zadłużenia, wysokość należności,
  7. informację opisową o stanie realizacji inwestycji.

 

  1. Kierownicy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i instytucji kultury sporządzają w formie pisemnej informację o przebiegu wykonywania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników tych jednostek, z wyodrębnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
 
§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Robert Choma

 

UZASADNIENIEZgodnie z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Przemyśla za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonywania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury.
W związku z powyższym Prezydent Miasta Przemyśla przedkłada projekt uchwały określający zakres i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Przemyśla za pierwsze półrocze, która zobowiązuje Prezydenta Miasta Przemyśla do sporządzenia informacji zawierającej dane określone w § 1 ust. 1.
Ponadto kierownicy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury zobowiązani zostają do sporządzenia w formie pisemnej informacji o przebiegu wykonywania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników tych jednostek, z wyodrębnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Uchwała Nr 97/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dna 24 maja 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Przemyśla za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonywania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury miała zastosowanie tylko do sprawozdania sporządzanego w 2010r.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Robert Choma

 

DOTProjekt Nr 107/2011 (35,50KB)