Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt Nr 102/2011 uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla oraz n

PROJEKT
Nr 102/2011
Uchwała Nr /2011
Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 2011 r.


w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla oraz na terenie Gminy Przemyśl z wjazdem do miasta Przemyśla.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97 poz. 1050, z późn. zm.), art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 854, z późn. zm.), art. 7 ust.1, art. 15 ust. 1 pkt 10) i 11) i art. 46 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13), § 2 ust. 1 pkt 2) porozumienia międzygminnego zawartego dnia 07 grudnia 2009 r. pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Gminą Przemyśl oraz art. 34a ust. 2 w związku z art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601, z późn. zm.)

uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się „Taryfę Opłat” stosowanych w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o.
w Przemyślu obejmującą:

1) ceny biletów normalnych i ulgowych jedno i wieloprzejazdowych, czasowych, okresowych ważnych 5 i 10 dni, oraz biletów miesięcznych a także ceny opłat dodatkowych stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) zasady korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych stanowiące załącznik Nr 2
i 3 do niniejszej uchwały,
3) zestawienie rodzajów i zasad sprzedaży biletów, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
4) postanowienia końcowe, stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchyla się uchwałę Nr 48/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 marca 2007 r.
w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla, zmienioną uchwałami:
  • uchwałą Nr 88/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 kwietnia 2007 zmieniającą uchwałę Nr 48/2007 z dnia 22 marca 2007 r., w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla,
  • uchwałą Nr 216/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 września 2007 r. zmieniającą uchwałę Nr 48/2007 z dnia 22 marca 2007 r., w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla,
  • uchwałą Nr 94/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 maja 2008 r. zmieniającą uchwałę Nr 48/2007 z dnia 22 marca 2007 r., w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla,
  • uchwałą Nr 66/2009 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 marca 2009 zmieniającą uchwałę Nr 48/2007 z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla.
§ 3

Wykonanie Uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 5

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz ogłoszeniu w prasie lokalnej.


Z up. Prezydenta Miasta
mgr inż. Wojciech Błachowicz
Zastępca Prezydenta

DOTTaryfa opłat (74,00KB)

DOTTaryfa opłat (74,00KB)

DOTProjekt Nr 102/2011 (32,00KB)

DOTZałącznik Nr 5 do projektu Nr 102/2011 (24,50KB)

DOTZałącznik Nr 3 do projektu Nr 102/2011 (25,00KB)

DOTZałącznik Nr 2 do projektu Nr 102/2011 (36,00KB)

DOTUzasadnienie do projektu Nr 102/2011 (37,50KB)

DOTZałącznik Nr 4 do projektu Nr 102/2011 (48,50KB)