Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyjmowanie zbiorów danych i innych materiałów do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Do pobrania: RTFzawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.RTF (53,59KB)

Karta usługi

Nazwa karty usługi

Przyjmowanie zbiorów danych i innych materiałów do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Kogo dotyczy

Wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych

Czas realizacji

Niezwłocznie po pozytywnym wyniku weryfikacji.
Weryfikacji nie podlegają zbiory danych lub inne materiały stanowiące wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonanych
w związku z realizacją zamówienia publicznego przez Głównego Geodetę Kraju lub organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, a także przez inne podmioty działające z upoważnienia tych organów.

Wymagane dokumenty

zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych – wzór określa załącznik.

 

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Tryb odwoławczy

do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (w przypadku wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia wysokości opłaty)

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021.poz.1990 t.j. ze zm.)
 2. rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r.  w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 820)

       3.rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie  wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu             geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1322). 

       4.  rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu             wyniku zgłoszonych prac, oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. (Dz. U. z 2020 poz.1316)

Dane urzędu

 1. Urząd Miejski w Przemyślu
 2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 3. Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu

Dane adresowe

 1. 37-700 Przemyśl, Rynek 1
 2. 37-700 Przemyśl, Rynek 20
 3. 37-700 Przemyśl, Waygarta 1

Numery telefonów

 1. 16 675 21 52 (kancelaria ogólna)
 2. 16 675 21 37, 16 675 21 35 (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)
 3. 16 678 82 77 (Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

Numery faks

 1. 16 678 64 69 (kancelaria ogólna)
 2. 16 675 21 35 (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)

Uwagi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, kontakt e-mail pod adresem: kancelaria@um.przemysl.pl 
W Urzędzie Miejskim w Przemyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 16 675 21 14 lub adresem e- mail:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o udostępnienie materiałów i usług powiatowego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 24, 40a-40e, 40g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państw trzecich, w uzasadnionych przypadkach
i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia Prezesa RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów oraz procedur wewnętrznych.
W związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że  udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Prezydent Miasta Przemyśla;
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Miejski w Przemyślu Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86)
Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.
Pani/Pana dane są niezbędne do realizacji celu załatwienia Pani/Pana sprawy. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji celu załatwienia sprawy.
Jednocześnie zgodnie z art. 17 RODO
1. Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
2. Nie ma zastosowania w/w art. w zakresie w jakim przetwarzanie danych  jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wypełniania szczególnych praw przez administratora:
a)  do celów archiwalnych (art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach);
b)  do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
c) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji.

Strona BIP

http://www.przemysl.pl/bip/

Miejsce składania dokumentów

 1. Urząd Miejski w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, Rynek 1
 2. Urząd Miejski w Przemyślu, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 37-700 Przemyśl, Rynek 20, pok. nr 2
 3. Urząd Miejski w Przemyślu, Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 37-700 Przemyśl, Waygarta 1

Dni i godziny

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 730 - 1530

wtorek w godzinach 730 – 1600

Do pobrania: RTFzawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.RTF (53,59KB)