Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty statutów Rad Osiedli

Treść wzorcowego projektu nowego statutu.

Poszczególne projekty dotyczące kolejnych Rad Osiedli

z terenu miasta w załącznikach poniżej.

(różnice w nazwie osiedli i obszarze (ulice) działania)


UCHWAŁA NR ……../2011

RADY MIEJSKIEJ W  PRZEMYŚLU
z dnia ……………..

 

w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 1 „Stare Miasto”.

Działając na podstawie art. 35 i 37 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) - po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, Rada Miejska w Przemyślu uchwala Statut Osiedla Nr 1 „Stare Miasto” w brzmieniu:
 
 
Rozdział I

Nazwa i obszar działania Samorządu Mieszkańców

Osiedla Nr 1 „Stare Miasto”

 
§1

1.   Ogół mieszkańców stanowi samorząd mieszkańców osiedla.

2.   Nazwa samorządu mieszkańców osiedla brzmi: Osiedle Nr 1 „Stare Miasto”.

 
§2

1.   Samorząd mieszkańców osiedla jest jednostką pomocniczą gminy, która wspólnie
z samorządami innych osiedli tworzy wspólnotę samorządową Gminy Miejskiej Przemyśl.

2.    Samorząd mieszkańców osiedla Nr 1 „Stare Miasto”działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

b)    uchwały Nr 34/2009 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2009r. Nr 27 poz. 756 z późn. zm.),

c) uchwały Nr 94/91 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 3 grudnia 1991 r. w sprawie podziału miasta Przemyśla na osiedla (z późn. zm.),

d) niniejszego statutu.

 
§3

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania Osiedla Nr1 „Stare Miasto”,w tym:

1)jego nazwę i obszar działania,
2)zadania i sposób ich realizacji,
3)organizację i zadania jego organów,
4)zasady i tryb wyborów jego organów,
5)zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością jego organów.
 
§4

1.      Terenem działania Osiedla jest część terytorium miasta obejmująca ulice: Aleja XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej, Asnyka, Biskupia, Brzozowa, Chodkiewicza, Chopina, Generała Jarosława Dąbrowskiego, ks.J.Federkiewicza strona lewa, Franciszkańska, Fredry, Emilii Gierczak, Gołębia, Grodzka, Jagiellońska strona lewa, Władysława Jagiełły strona prawa, strona lewa do nr 5, Kapitulna, Karmelicka, Katedralna, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, Piotra Kmity, Kossaka, Świętej Królowej Jadwigi, Kruhelska strona prawa do nr 46, strona lewa do nr 39, Krzemieniec, Leśna, Matejki, Mostowa, Michała i Kazimierza Osińskich, Parkowa, Pawia, Bpa J.S.Pelczara strona lewa do nr 3, Wybrz. Marsz J.Piłsudskiego, ks.J.Popiełuszki, Plac Na Bramie, Plac Czackiego, Plac Dominikański, Plac płk Berka Joselewicza, Plac Katedralny, Plac Niepodległości, Plac im. rotm. Witolda Pileckiego, Ptasia, Przecznica Wałowa, Ratuszowa, Reja, Rosłońskiego, Różana, Rynek, Rybi Plac, Sanocka, Sąsiedzka, Serbańska, Sienkiewicza, Słowackiego strona prawa do nr 10, Studzienna, Sucha, O.Szykowskiego strona prawa, Bpa J.Śnigurskiego, Tatarska strona prawa do nr 24, strona lewa do nr 7, Pod Trzema Krzyżami, Wałowa, Waygarta, Witoszyńska, Władycze, Wodna, Zachodnia, Zamkowa, Zaułek Wojaka Szwejka.

2.      Siedziba zarządu osiedla znajduje się na terenie osiedla w lokalu będącym własnością miasta lub w innym lokalu na tym terenie.

 
§ 5
Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1)     mieście - należy przez to rozumieć Gminę Miejską Przemyśl wykonującą zadania miasta na prawach powiatu,

2)     radzie miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Przemyślu,

3)     prezydencie miasta - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Przemyśla,

4)     osiedlu - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą określoną w § 1 niniejszego statutu,

5)     statucie - należy przez to rozumieć statut osiedla,

6)     zebraniu - należy przez to rozumieć ogólne zebranie mieszkańców osiedla,

7)     zebraniu wyborczym - należy przez to rozumieć ogólne zebranie mieszkańców osiedla, na którym dokonuje się wyboru zarządu osiedla,

8)     zarządzie - należy przez to rozumieć zarząd osiedla,

9)     przewodniczącym - należy przez to rozumieć przewodniczącego zarządu osiedla.

 
 
Rozdział II
 Zadania osiedla i sposób ich realizacji
 

   

§6

1.      Podstawowym celem utworzenia i działania osiedla jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań miasta, reprezentowanie interesów mieszkańców osiedla przed władzami miasta oraz innymi instytucjami działającymi na terenie miasta, w ramach posiadanych kompetencji.

2.      Osiedle uczestniczy w realizacji zadań miasta poprzez:

1)     inicjowanie działań organów miasta,

2)     opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów miasta,

3)     podejmowanie rozstrzygnięć, czynności i działań w zakresie spraw określonych niniejszym statutem.

 
§7
1. Do zakresu działania osiedla należy:

1)       inicjowanie działań organów miasta we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań własnych miasta,

2)       propagowanie   zasad współżycia   społecznego   oraz   dbałość   o   mienie   będące w użytkowaniu mieszkańców osiedla,

3) współdziałanie z właściwymi instytucjami miejskimi w zakresie:

a)   ochrony środowiska,

b)   przeprowadzania akcji i konkursów mających na celu rozwój i upiększenie osiedla,

c)   organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży przez organizowanie świetlic, klubów, pracowni itp.,

d)   inicjowanie organizowania bazy sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej na terenie osiedla (boisk, lodowisk, placów zabaw itp.),

e)   rozwijania różnorodnych form życia kulturalnego w osiedlu: kół zainteresowań, wieczorów muzycznych, działalności odczytowej itp.,

f) podejmowania działań mających na celu utrzymanie porządku, spokoju, czystości oraz
bezpieczeństwa publicznego.

g) współpraca z instytucjami pomocy społecznej w zakresie organizowania różnych form opieki społecznej i pomocy sąsiedzkiej dla mieszkańców samotnych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, pozbawionych opieki lub znajdujących się w innej trudnej sytuacji życiowej.

4)    opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów miasta w sprawach:

a)        studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, zwanego „studium",

b)       miejscowego   planu   zagospodarowania   przestrzennego,   zwanego   „planem

miejscowym",

c)        zmiany nazw ulic oraz wprowadzania nowych nazw ulic na terenie osiedla,

d)       zasad zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność miasta położonych na terenie osiedla,

e)        budżetu na dany rok,

f)         programów gospodarczych,

g)        innych projektów uchwał przekazanych do zaopiniowania,

5) występowanie z wnioskami do organów miasta odnośnie:

a)      zarządzania i korzystania z mienia komunalnego przekazanego osiedlu oraz rozporządzania dochodami z tego źródła,

b)     określania przeznaczenia środków z budżetu miasta na realizację zadań osiedla,

6)    prowadzenie kontroli społecznej,

7)    podejmowanie inicjatyw i opiniowanie rozstrzygnięć organów miasta na rzecz mieszkańców osiedla, a w szczególności:

a)   rozwoju i upiększenia osiedla,

b)   utrzymania porządku na terenie osiedla,

c)   dróg i placów,

d)   prac społecznie użytecznych,

e)   lokalizacji garaży i miejsc parkowania samochodów,

f)     przeznaczenia lokali użytkowych i lokalizacji zakładów na działalność, która może być uciążliwa dla otoczenia,

g)   prac konserwacyjno-porządkowych na terenie osiedla, w tym remontów dróg,

h) zasad ruchu na drogach i ulicach miejskich, w szczególności w obrębie osiedla,

i)   rozmieszczenia przystanków.

8) inicjowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków na rozwój osiedla.

 
§8

Osiedle poprzez swoje organy może stosować następujące formy kontroli społecznej:

1)     negatywnie - w formie wyrażania braku aprobaty dla określonych postaw i działalności, niezadowolenia społecznego, sprzeciwu społecznego,

2)     pozytywnie - w formie wyrażania szacunku, aprobaty dla określonych postaw, pochwał społecznych i uznania.

 
§9

Osiedle nie tworzy własnego budżetu, gospodarkę finansową prowadzi w ramach budżetu miasta.

 
§10

Wnioski do projektu budżetu miasta zarząd przedkłada prezydentowi miasta w terminie do dnia
10 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

 
§11
Osiedle nie posiada osobowości prawnej i nie prowadzi działalności gospodarczej.
 
§12

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć osiedle może nawiązać współpracę z samorządem mieszkańców sąsiednich osiedli, zawierać z tymi samorządami porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, a także podejmować wspólne uchwały.

 
 
Rozdział III
 

Organizacja i zadania organów osiedla

 

 

 
§13

1.   Organami osiedla są:

1)     zebranie - jako organ uchwałodawczy,

2)     zarząd osiedla - jako organ wykonawczy.

 

2.      Fakultatywnymi organami samorządu mieszkańców osiedla są komisje powołane przez zebranie.

3.      W skład komisji mogą wchodzić osoby spoza granic osiedla.

 
§14

1.      Do kompetencji zebrania należy podejmowanie uchwał w sprawach określonych w § 7

2.      Do zadań zebrania należy ponadto:

1)     wybór i odwołanie zarządu, w tym przewodniczącego

2)     rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności zarządu i ocena jego pracy,

3)     zatwierdzenie przygotowanego przez zarząd planu wniosków składanych do projektu budżetu miasta,

4)     określenie składu osobowego komisji,

5)     decydowanie o podejmowaniu współpracy z innymi osiedlami oraz innymi podmiotami.

 
§15

1. Zebranie obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego zarządu,
a w przypadku nieobecności przez jego zastępcę:

1)     w miarę potrzeby,

2)     na wniosek zarządu lub co najmniej 15 stałych mieszkańców osiedla,

3)     na wniosek rady miejskiej lub prezydenta miasta.

2. Posiedzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 przewodniczący zarządu obowiązany jest
zwołać na dzień przypadający w ciągu 7 dni od daty wpływu wniosku, chyba że
wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

3. O zebraniu należy zawiadomić mieszkańców w sposób ogólnie dostępny przed
terminem posiedzenia, wskazując miejsce, dzień i godzinę posiedzenia oraz proponowany
porządek obrad.

4.   Zawiadomienie o posiedzeniu winno być podane do wiadomości publicznej.

5.   Zarząd może zaprosić do udziału w zebraniu radnych miasta, prezydenta miasta oraz w miarę potrzeb innych przedstawicieli.

6.   Z zebrania sporządza się protokół oraz dołącza podjęte uchwały.

 
§16

1.   Zebranie otwiera i prowadzi przewodniczący zarządu lub jego zastępca.

2.   Obrady są ważne niezależnie od liczby obecnych mieszkańców.

3.   Zebrania są jawne.

4.   Zebranie może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów osób obecnych na posiedzeniu.

5.   W porządku każdego zebrania przewiduje się przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 
§17

1.   W głosowaniu w czasie zebrania biorą udział jedynie stali mieszkańcy osiedla.

2.   Wyniki głosowania ogłasza bezzwłocznie przewodniczący zarządu lub jego zastępca.

3.   Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

4.   Uchwały zebrania podpisuje przewodniczący lub zastępca prowadzący obrady.

 
§18

Zebranie może powoływać stałe lub doraźne komisje określając ich liczbę, rodzaje, zakresy działań oraz składy osobowe.

 
§19

1.      Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

2.      Zarząd liczy 5 osób, w tym: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz oraz dwóch członków.

 
§20
Do zakresu działania zarządu należy:

1)   przygotowywanie projektów uchwał zebrania,

2)   wykonywanie uchwał zebrania,

3)   współpraca z organami miasta,

4)   wykonywanie uchwał organów miasta,

5)   składanie sprawozdań z działalności zarządu.

 
§21

Członkowie zarządu pełnią dyżury w siedzibie lub w innym wyznaczonym miejscu według ustalonego harmonogramu, przynajmniej raz w miesiącu.

 
§22

1.   Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego zarządu, a w przypadku jego nieobecności przez zastępcę zgodnie z planem pracy, a także w razie potrzeby w innym terminie.

2.   Posiedzeniami zarządu kieruje przewodniczący zarządu lub jego zastępca.

3.   Zarząd przedstawia swoje stanowiska, wnioski i opinie w formie uchwał.

4.   Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy członków zarządu.

5.   Uchwały podpisuje przewodniczący.

 


§23

1. Do zadań przewodniczącego zarządu należy w szczególności:

    1) organizowanie pracy zarządu,
2) reprezentowanie osiedla na zewnątrz,
3) uczestniczenie w pracach rady miejskiej.

2. Na zasadach ustalonych przez radę miejską przewodniczącemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży.

3. Przewodniczący zarządu korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

 
Rozdział IV
 

Zasady i tryb wyborów organów osiedla

 

 

 
1. Zasady ogólne.
 
§24

Mieszkańcy osiedla na zebraniu wyborczym wybierają członków zarządu.

 
§25

1.      Prawo wybierania przysługuje osobie uprawnionej do głosowania, będącej stałym mieszkańcem osiedla.

2.      Wybranym może być każdy, komu przysługuje prawo wybierania.

 
§26
Wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach.
 
§27

1.      Wyborów dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2.      Głosowanie jest tajne.

3.      Głosować można tylko osobiście.

2. Zarządzenie wyborów.

§28

1.      Wybory do zarządu zarządza rada miejska uchwałą, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od swojego wyboru.

2.      Uchwała określa datę i miejsce wyborów oraz liczbę osób uprawnionych do głosowania.

3.      Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez jej rozplakatowanie co najmniej na 14 dni przed datą wyborów na tablicach informacyjnych urzędu miejskiego oraz w prasie lokalnej.

4.      Prezydent miasta podaje informację o zebraniu wyborczym, poprzez rozplakatowanie ogłoszeń na terenie osiedla, co najmniej na 7 dni przed datą wyborów.

 
3. Głosowanie, ustalenie wyników wyborów.

 

§29

1.      Zebranie wyborcze jest ważne jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 5% uprawnionych do głosowania.

2.      W razie braku kworum kolejne zebranie dochodzi do skutku w tym samym dniu, po upływie 15 minut od pierwszego terminu, tym razem przy obecności co najmniej 15 osób.

3.      Listę uczestników zebrania sporządza się za okazaniem dowodu tożsamości.

 
§30

Zebranie wyborcze otwiera przewodniczący zarządu poprzedniej kadencji lub jego zastępca,
a w przypadku ich braku przedstawiciel prezydenta miasta i prowadzi je do czasu wyboru przewodniczącego zebrania
.

 
§31

1.      Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybrana spośród uczestników zebrania.

2.      Do zadań komisji należy przyjęcie zgłoszonych kandydatur, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują członkowie komisji.

 
§32

1.        Wybór przewodniczącego zarządu dokonywany jest w pierwszej kolejności w głosowaniu odrębnym.

2.        Na karcie do głosowania, opatrzonej pieczęcią zarządu, umieszcza się według kolejności zgłoszeń nazwiska i imiona kandydatów.

3.        Wyborca otrzymuje kartę do głosowania i zakreśla kółkiem cyfrę, przy której umieszczony jest kandydat na którego głosuje.

4.        Głos uważa się za nieważny, jeżeli nie zaznaczono żadnej cyfry bądź zaznaczono więcej niż jedną.

5.        Wybranym zostaje ten kandydat, który uzyskał największą liczbę oddanych głosów ważnych.

6.        W przypadku gdyby dwóch kandydatów, uzyskało taką samą największą liczbę głosów, przeprowadza się wybory powtórne pomiędzy tymi kandydatami. Wybranym zostaje kandydat, który uzyskał większą liczbę głosów.

 
§33

1.     Wybór pozostałych czterech członków zarządu odbywa się na jednej karcie do głosowania opatrzonej pieczęcią zarządu osiedla.

2.     Na karcie do głosowania umieszcza się według kolejności zgłoszeń nazwiska i imiona kandydatów.

3.     Wyborca otrzymuje kartę do głosowania i zakreśla kółkiem cyfrę, przy której umieszczony jest kandydat, bądź kandydaci na których głosuje.

4.     Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca zakreślił w sposób ustalony w ust. 3 co najmniej jedną osobę i nie więcej niż 4 osoby.

5.     Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

6.     W razie uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów gdy do obsadzenia pozostaje tylko jeden mandat, przeprowadza się wybory powtórne pomiędzy tymi kandydatami. W takim przypadku ust. 5 stosuje się odpowiednio.

 
§34

Zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza członkowie zarządu wskazują spośród siebie odnotowując ten fakt w protokole.

 
§35

1.    Zarząd jest wybierany na okres kadencji i działa do dnia wyboru nowego zarządu.

2.    Odwołanie członka zarządu następuje na wniosek co najmniej 15 stałych mieszkańców osiedla, na zwołanym w tym celu zebraniu, w głosowaniu tajnym.

3.    Odwołania, o których mowa w ust. 2  zebranie stwierdza w formie uchwały.

4. Wygaśnięcie mandatu i wybory uzupełniające.

 
 
§36
1.   Wygaśnięcie mandatu członka zarządu następuje wskutek:

1)     śmierci,

2)     zrzeczenia się mandatu,

3)     zamieszkania poza granicami osiedla,

4)     odwołania przez zebranie.

2.   Wygaśnięcie mandatu stwierdza przewodniczący zarządu lub jego zastępca.

 
§37
 

Wybory uzupełniające zarządza zarząd, gdy jego skład zmniejszył się o więcej niż 2 osoby, lub gdy stwierdzono wygaśnięcie mandatu przewodniczącego zarządu.

 
§38

W przypadku przeprowadzenia wyborów uzupełniających przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.

 
Rozdział V
 
Zakres i forma kontroli
 
oraz nadzór nad działalnością osiedla
 
§39

Nadzór nad działalnością osiedla sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

 
§40

Organami nadzoru nad działalnością osiedla są: rada miejska, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Przemyślu, prezydent miasta, a w sprawach finansowych - skarbnik miasta.

 
§41

Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania osiedla, dokonywania wizytacji oraz uczestniczenia w posiedzeniach jej organów.

 
§ 42

1.      Przewodniczący zarządu obowiązany jest przedłożyć prezydentowi miasta uchwały organów osiedla w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.

2.      Uchwała organu osiedla sprzeczna z prawem jest nieważna.

3.      O nieważności uchwały w całości lub części orzeka prezydent miasta, zawiadamiając o tym niezwłocznie zarząd.

§43

1.      Uchwała organu osiedla nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może być uchylona przez prezydenta miasta.

2.      Działając w przypadkach określonych w ust. 1 prezydent miasta może wstrzymać wykonanie uchwały i zażądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwienia sprawy.

 
 
Rozdział VI
 

Postanowienia przejściowe i końcowe.

 
§44

1.      Zmiany statutu uchwala rada miejska po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

2.      Statut osiedla pozostaje do wglądu dla jego mieszkańców w siedzibie zarządu osiedla oraz w Kancelarii Rady Miejskiej i Współpracy z Radami Osiedlowymi.

 
§45

Zarząd nowej kadencji dokonuje protokolarnego przejęcia dokumentacji od poprzedniego zarządu.

 
§46

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 
§47

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 
§48

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu.

 
§49

Traci moc uchwała Nr 112/2004 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 1 „Stare Miasto”.


Uchwała Nr ……/2011

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia ……….….. 2011 r.

 

w sprawie podziału miasta Przemyśla na osiedla

 

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm), oraz § 5 ust. 5 Statutu Miasta Przemyśla ((Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2009r. Nr 27 poz. 756) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami - Rada Miejska w Przemyślu

 
postanawia:
 
§ 1
 

Podzielić obszar Miasta Przemyśla na 21 osiedli i nadać nazwy:

 

1. Osiedle Nr 1 „Stare Miasto”

ulice: Aleja XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej, Asnyka, Biskupia, Brzozowa, Chodkiewicza, Chopina, Generała Jarosława Dąbrowskiego, ks. J.Federkiewicza strona lewa, Franciszkańska, Fredry, Emilii Gierczak, Gołębia, Grodzka, Jagiellońska strona lewa, Władysława Jagiełły strona prawa, strona lewa do nr 5, Kapitulna, Karmelicka, Katedralna, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, Piotra Kmity, Kossaka, Świętej Królowej Jadwigi, Kruhelska strona prawa do nr 46, strona lewa do nr 39, Krzemieniec, Leśna, Matejki, Mostowa, Michała i Kazimierza Osińskich, Parkowa, Pawia, Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara strona lewa do nr 3, Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego, ks. Jerzego Popiełuszki, Plac Na Bramie, Plac Czackiego, Plac Dominikański, Plac Pułkownika Berka Joselewicza, Plac Katedralny, Plac Niepodległości, Plac Rotmistrza Witolda Pileckiego, Plac Rybi, Ptasia, Przecznica Wałowa, Ratuszowa, Reja, Rosłońskiego, Różana, Rynek, Sanocka, Sąsiedzka, Serbańska, Sienkiewicza, Słowackiego strona prawa do nr 10, Studzienna, Sucha, O.Szykowskiego strona prawa, Bpa J.Śnigurskiego, Tatarska strona prawa do nr 24, strona lewa do nr 7, Pod Trzema Krzyżami, Wałowa, Waygarta, Witoszyńska, Władycze, Wodna, Zachodnia, Zamkowa, Zaułek Wojaka Szwejka.

 
2. Osiedle Nr 2 „Kmiecie”

ulice: Barska, Browarna, Długosza, Dynowska, Dubiecka, Felicjanek, Grunwaldzka strona lewa cała, Grzegorza z Sanoka, Kasprowicza, Ignacego Krasickiego, Kremera, Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II strona prawa, Ostrowska, ks. Józefa Poniatowskiego, Plac Inwalidów Wojennych, Plac Konstytucji 3 Maja od nr 1 do nr 6, Plac Orląt Przemyskich, Rzeczna, Rzewuskiego, ks. Piotra Skargi, Księdza Stanisława Stojałowskiego, Św.Józefa, Szczęsna, Węgierska strona lewa, Wieniawskiego, Żeromskiego.

 

3. Osiedle Nr 3 „Warneńczyka”

ulice: Bełwińska, Bielskiego strona prawa do nr 20, strona lewa do nr 9, Bieszczadzka, Ignacego Daszyńskiego, Franciszka Dolińskiego, Głogowska, Goszczyńskiego strona lewa, Grunwaldzka strona prawa od nr 46 do końca, Jasna, Jesionowa, Henryka Kadyi, Kmicica, Krzywiecka, Legnicka, Narutowicza, Księdza Ignacego Skorupki, Płowiecka, Przybyszewskiego, Radosna, Raszyńska, Marii Curie-Skłodowskiej, Skrzetuskiego, Szańce strona lewa do nr 15, mjr Słabego, Ujejskiego, Władysława Warneńczyka, Węgierska strona prawa, Wołodyjowskiego strona lewa od nr 53 do końca, Zachariasiewicza, Onufrego Zagłoby.

 
4. Osiedle Nr 4 „Lipowica”

ulice: Armii Krajowej strona prawa od nr 18 do końca, strona lewa od nr 41 do końca, Bielskiego strona prawa od nr 86 do końca, strona lewa od nr 115 do końca, Zofii Chrzanowskiej, 
O.A.Kordeckiego, Lipowicka, Łętowska, Łokietka, Obronna, Paderewskiego strona lewa od nr 3 do końca, strona prawa od nr 22 do końca, Sanatoryjna, Szańce strona lewa od nr 73 do końca, Stanisława Sobińskiego, Wołodyjowskiego strona prawa cała, strona lewa do nr 51, Wysockiego, Zamiejska, Żurawicka, Żródlana, Kochanowskiego strona lewa od nr 85 do końca, strona prawa od nr 82 do końca.

 

5. Osiedle Nr 5 „Salezjańskie”

ulice: Ks.S.Brzóski, Cmentarna, Drzymały, gen. S. Maczka, Goszczyńskiego strona prawa, Grunwaldzka strona prawa do nr 44, Bpa J.Glazera, Kraszewskiego, Generała Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego, 3 Maja strona lewa do nr 33, Malczewskiego, Św.Jana Nepomucena strona lewa do nr 33, strona prawa cała, Norwida, Noskowskiego, Obrońców Westerplatte, Salezjańska, Skośna, Bolesława Śmiałego, Światowida, Plac Unii Brzeskiej, Wyczółkowskiego, Wróblewskiego, Zawiszy Czarnego.

 
6. Osiedle Nr 6 „Kazanów”

ulice: Generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza, gen. Chłopickiego, Czwartaków, Daleka,
gen. Dwernickiego, Gościnna, Hoża, Iwaszkiewicza, Kazanowska, Kochanowskiego strona prawa do nr 80, strona lewa do nr 83, Kordiana, Waleriana Kramarza, Lelewela, 3 Maja strona lewa od nr 35 do końca, Św.Jana Nepomucena strona lewa od nr 35 do końca, Mokra, Okrzei, Opalińskiego, Orkana, Ostrołęcka, Paderewskiego strona prawa do nr 20A, strona lewa nr 1, Popielów, Prądzyńskiego, Pułaskiego, Jana III Sobieskiego strona prawa do nr 4, strona lewa do nr 47, Studencka, Wita Stwosza, Sułkowskiego, Tetmajera, Żulińskiego, Żwirki i Wigury.

 

7. Osiedle Nr 7 „Winna Góra”

ulice: Astronautów, Stanisława Augusta, Pułkownika Marcina Borelowskiego strona prawa od nr 14 do końca, strona lewa od nr 23 do końca, Brodzińskiego, Ceramiczna, Chodźki, Bolesława Chrobrego, Dobra, Elżbiety Drużbackiej, Gazowa, Gliniana, Graniczna, Grenada, Idzikowskiego, Jabłoniowa, 29 Listopada, 3 Maja strona prawa od nr 36 do końca, Małachowskiego, Mireckiego, Naruszewicza, Ordona, Przemyska, Emilii Plater, Podgórska, Romera, Sarbiewskiego, Jana III Sobieskiego strona prawa od nr 6 do końca, strona lewa od nr 49 do końca, Szwoleżerska, Tarnowskiego, Wybickiego, Wyspiańskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zygmuntowska, Żółkiewskiego.

 

8. Osiedle Nr 8 „Stefana Rogozińskiego”

ulice: Barcewicza, Św. Brata Alberta, Pułkownika Marcina Borelowskiego strona prawa do nr 12, strona lewa od nr 19   do nr 21, Buszkowicka, Wybrzeże Marszałka Ferdynanda Focha, Kadłubka, Koźmiana, Langiewicza, Lenartowicza, Obywatelska, Orzeszkowej, Pogodna, Rodziewiczówny, Równa, Rogozińskiego.

 

9. Osiedle Nr 9 „Zygmunta Krasińskiego”

ulice: Bema, płk Marcina Borelowskiego strona lewa od nr 1 do nr 17, Klementyny Hoffmanowej, Jordana, Klasztorna, Kołłątaja, Kosynierów, Krasińskiego, 3 Maja strona prawa do nr 34, Niemcewicza, Ogrodnicza, Plac Konstytucji 3 Maja nr 8, Racławicka, 22 Stycznia, Traugutta.

 

10. Osiedle Nr 10 „Mikołaja Kopernika”

ulice: Bogusławskiego, Bohaterów Getta strona prawa cała, strona lewa do nr 21, Brudzewskiego, Chmielna, Czarnieckiego, Dekerta, Józefa Kałuży, Konopnickiej strona lewa do nr 25, Kopernika, Mariacka strona lewa od nr 7 do końca, Gen. Leopolda Okulickiego, Podhalańczyków, Wincentego Pola strona prawa do nr 10, Plac Świętego Floriana, Reymonta, Rokitniańska, Rzeźnicza strona prawa cała, Sportowa, Strażacka, Szymanowskiego, Wybrzeże Prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona, Zaciszna.

 

11. Osiedle Nr 11 „Lwowskie”

ulice: Batorego, Bilana, Budowlanych, ks.A.Dobriańskiego, Fedkowicza, Gomółki, Grażyny, Harcerska, gen.J.Jasińskiego, Klaczki, Krównicka, Lwowska strona prawa do nr 76, strona lewa do nr 65, Miodowa, Mała, Mickiewicza strona lewa od nr 63 do końca, strona prawa od nr 48 do końca, ks.J.Mogilnickiego, Młynarska, Nabielaka, Nowa, Nowowiejskiego, Orna, 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty, Piaskowa, Wincentego Pola strona lewa od nr 39 do końca, Przejazdowa, Przekopana, Sybiraków, Przerwa, Rozdroże, Sielecka, Sienna, Stawowa, Szkolna, Syrokomli, Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Tarniowa, Topolowa, Trentowskiego, Wernyhory, Wiklinowa, Wspólna, Zacisze, Zana, Zbożowa, Zielińskiego, Zamojskiego, ks. J. Ziemiańskiego.

 

12. Osiedle Nr 12 „Waleriana Łukasińskiego”

ulice: Bakończycka, Biblioteczna, Bujaka, Aleksandra Dworskiego, Frankowskiego, Głowackiego, Grottgera, Kilińskiego, Leszczyńskiego, Łukasińskiego, Moniuszki, Nestora stona prawa od nr 4 do końca, strona lewa od nr 3 do końca, Niewiadomskiego, Prusa, Puszkina, Rejtana strona prawa , strona lewa od nr 5 do końca, Sierakowskiego, Smolki, Tarnawskiego, Tymona Terleckiego, Wapowskiego, Zamenhofa, Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.

 

13. Osiedle Nr 13 „Przemysława”

ulice: Akacjowa, ks. J.Balickiego, Basztowa, Benszówny, Bławatkowa, Chocimska, Czachowskiego, Czerwieńska, Ojca Makarego Demeskiego, Domowa, ks.J.Federkiewicza strona prawa, Grochowska strona prawa do nr 48a, strona lewa do nr 55, mjr Hubala, Władysława Jagiełły strona lewa od nr 7 do końca, Kamienna, Komisji Edukacji Narodowej, Krakusa,
Bpa K.J.Fischera, Kupały, Mieszka I, Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara strona prawa, strona lewa od nr 5 do końca, Piasta Kołodzieja, Przemysława, Plac Św. Brunona-Bonifacego, Rakoczego, Witolda Regera, Rodzinna, Generała Stefana Grota-Roweckiego, Skalna, Słowackiego strona prawa od nr 12 do nr 104, strona lewa do nr 103, Generała Juliana Stachiewicza,
mjr Sucharskiego,  O.K.Szykowskiego strona lewa, Tatarska strona prawa od nr 26 do końca, strona lewa od nr 9 do końca, Wandy, Zaleskiego, Żwirowa.

 

14. Osiedle Nr 14 „Juliusza Słowackiego”

ulice: Cegielniana, Dojazdowa, Fabryczna, Herburtów, Kasztanowa, Krótka, Kwiatowa, Obozowa, Okopowa, Piastowska, Pikulicka, Południowa, Pusta, Rolnicza, Słowackiego strona prawa od nr 106 do końca, strona lewa od nr 105 do końca, Sobótki, Ułańska, Złota.

 

15. Osiedle Nr 15 „Marii Konopnickiej”

ulice: Henryka Dąbrowskiego, Bohaterów Getta strona lewa od nr 23 do końca, Kapuścińskiego, Kokosza, Konopnickiej strona prawa cała, strona lewa od nr 27 do końca, Koszykowa, Krucza, Krzywa, Łozowa, Mierosławskiego, Orzechowa, Pocztowa, Wincentego Pola strona prawa od nr 12 do końca, strona lewa do nr 37, Mariacka strona prawa od nr 4 do końca, Polna, Rzeźnicza strona lewa, Sadowa, Sanowa, Słoneczna, Szańcowa, Wąska, Wiśniowa, Teofila Wiśniowskiego, Wiejska, Wierzbowa, Wilczańska, Wozowa, Zagrodowa, Zamknięta, Zielona, Mikołaja Zyblikiewicza.

 

16. Osiedle Nr 16 „Adama Mickiewicza”

ulice: Jagiellońska strona prawa, Kamienny Most, Klonowicza, Konarskiego, Leopolda Hausera, Korzeniowskiego, Mariacka strona prawa nr 2 i nr 2a, strona lewa do nr 5, Mickiewicza strona lewa do nr 61, strona prawa do nr 46, Mnisza, Nestora nr 1 i nr 2, Plac Legionów, Rejtana do nr 3, Siemiradzkiego, gen. J.Sowińskiego, Staszica, Tuwima.

 

17. Osiedle Nr 17 „Zielonka”

ulice: Grochowska strona prawa od nr 50 do końca, strona lewa od nr 57 do końca, Jarowa, Jacka Kaczmarskiego, Kruhelska strona prawa od nr 48 do końca, strona lewa od nr 41 do końca, Pasteura, Potokowa, Ustronie, Na Zawadach, Ziemowita.

 

18. Osiedle Nr 18 „Rycerskie”

ulice: Bielskiego strona prawa od nr 22 do nr 84, strona lewa od nr 11 do nr 113, Artura Malawskiego, gen. Władysława Sikorskiego, Swobodna, Szańce strona lewa od nr 17 do nr 71.

 

19. Osiedle Nr 19 „Krakowskie”

ulice: gen. Władysława Andersa, Bukowa, Cicha, Podpułkownika Kazimierza Gurbiela, Krakowska, Monte Cassino, Orłowicza, Armii Krajowej strona prawa do nr 16, strona lewa do nr 39, Zakopiańska.

 


20. Osiedle Nr 20 „Za Wiarem”

ulice: Droga Hurecka, Niecała, Ofiar Katynia, Okrężna, Północna, Skolimowska, Smolna, Wschodnia, Wola, Lwowska strona prawa od nr 78 do końca, strona lewa od nr 67 do końca.

 

21. Osiedle Nr 21 „Kruhel Wielki”

ulice: Dębowa, Grabowa, Jastrzębia, Jaworowa, Klonowa, Kruhel Wielki, Leszczynowa, Łowiecka.

 
§ 2
 
Graficzny obraz osiedli określa załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 

Tracą mocuchwały Rady Miejskiej w Przemyślu:

- Nr 42/90 Rady Miejskiej z dnia 11 września 1990r. w sprawie podziału miasta Przemyśla na osiedla,

- Nr 77/90 Rady Miejskiej z dnia 16 listopada 1990r. w sprawie zmian w uchwale nr 42/90 Rady Miejskiej z dnia 11 września 1990r. w sprawie podziału miasta Przemyśla na osiedla,

- Nr 82/90 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 1990r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale
Nr 42/90 Rady Miejskiej z dnia 11 września 1990r. w sprawie podziału miasta Przemyśla na osiedla,

- Nr 94/91 z dnia 3 grudnia 1991 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 42/90 Rady Miejskiej z dnia 11 września 1990r. zmienionej uchwałą Nr 77/90 Rady Miejskiej z dnia
16 listopada 1990r. i Nr 82/90 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 1990r. w sprawie podziału miasta Przemyśla na osiedla,

- Nr 26/94 z dnia 5 września 1994r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału miasta Przemyśla na osiedla,

- Nr 38/95 z dnia 28 kwietnia 1995r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału miasta Przemyśla na osiedla,

- Nr 104/96 z dnia 21 października 1996 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału miasta Przemyśla na osiedla.

 
§ 4
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 
§ 5
 

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 
§ 6
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Podkarpackiego.

 

 

DOTStatut Osiedla Nr 13 (97,50KB)

DOTStatut Osiedla Nr 18 (96,50KB)

DOTStatut Osiedla Nr 13 (97,50KB)

DOTStatut Osiedla Nr 18 (96,50KB)

DOTStatut Osiedla Nr 04 (97,00KB)

DOTStatut Osiedla Nr 01 (100,00KB)

DOTStatut Osiedla Nr 20 (95,50KB)

DOTStatut Osiedla Nr 02 (97,00KB)

DOTStatut Osiedla Nr 05 (96,00KB)

DOTStatut Osiedla Nr 19 (96,50KB)

DOTStatut Osiedla Nr 11 (97,50KB)

DOTStatut Osiedla Nr 09 (96,50KB)

DOTStatut Osiedla Nr 03 (97,00KB)

DOTStatut Osiedla Nr 08 (96,00KB)

DOTStatut Osiedla Nr 21 (96,50KB)

DOTStatut Osiedla Nr 07 (96,50KB)

DOTStatut Osiedla Nr 16 (97,00KB)

DOTStatut Osiedla Nr 12 (96,00KB)

DOTStatut Osiedla Nr 14 (96,50KB)

DOTStatut Osiedla Nr 17 (96,50KB)

DOTStatut Osiedla Nr 15 (97,50KB)

DOTStatut Osiedla Nr 06 (96,50KB)

DOTStatut Osiedla Nr 10 (96,50KB)