Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 198/10 Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie wdrożenia dokumentacji określającej sposób przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu.

Zarządzenie Nr 198/10
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 22 lipca 2010 r.


w sprawie wdrożenia dokumentacji określającej sposób przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu.


Celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza legalności przetwarzania danych oraz odpowiednich warunków technicznych i organizacyjnych do przetwarzania danych osobowych - działając na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, póz. 1024), w związku z art. 3 ust. 1 i art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1 pkt 2, art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.),

 

zarządza się co następuje:

§1

Ustala się dokumentację określającą sposób przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, tj.: ”Politykę bezpieczeństwa dotyczącą sposobu przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia,

 

§2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Przemyślu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prezydent
Miasta Przemyśla
Robert Choma

 

DOTZarządzenie Nr 198/10 (27,00KB)