Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłosznie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Przemyślu
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE (0,5 etatu)
w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Przemyślu
ul. Gen. M. Boruty Piechowicza 1
37-700 Przemyśl
Nazwa stanowiska: SPECJALISTA DS. OSOBOWYCH I PŁAC
1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy, wykształcenie co najmniej średnie
b) co najmniej 5- letni staż pracy w dziale kadr i płac
c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych
d) )niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
f) nieposzlakowana opinia.
2. Wymagania pożądane:
a) dobra znajomość obsługi komputera, w tym programów kadrowych, płacowych, PŁATNIKA
b) dobra znajomość regulacji prawnych, zwłaszcza: kodeksu pracy, Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego
c) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy
d) odpowiedzialność, rzetelność, terminowość
e) dyspozycyjność
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie akt osobowych pracowników w sposób zgodny z przepisami prawa;
b) prowadzenie całości spraw wynikających ze stosunku pracy, tj. przygotowywanie pism związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz zmianą warunków zatrudnienia, wypowiedzeń umów o pracę, wypowiedzeń zmieniających, świadectw pracy i innych
c) nadzór nad wykorzystaniem czasu pracy i urlopów oraz prowadzenie ewidencji
czasu pracy
d) wprowadzanie, aktualizacja i archiwizowanie danych w programie kadrowo- -płacowym
e) prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia oraz badaniami lekarskimi
pracowników
f) prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych pracowników
g) sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia, w tym sprawozdań GUS
h) przygotowywanie i sporządzanie list płac nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych
i) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
i ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, zgłaszanie pracowników do
ubezpieczeń, dokonywanie zmian i korekty danych pracowników, wyrejestrowywanie z ubezpieczeń, zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego, obsługa programu PŁATNIK, sporządzanie miesięcznych raportów ZUS/
j) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/ PIT-11,PIT-40/
k) wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych oraz legitymacji służbowych dla nauczycieli
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
d) oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne,
e) kserokopia dokumentu poświadczającego wymagane wykształcenie,
f) dokumenty poświadczające staż pracy wymagany w pkt 1 lit. b /świadectwo pracy,
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
h) podpisana klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Dz.U z 2002 nr 101,poz.926 ze zm.
i) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Przemyślu w godzinach 8.00-13.00 lub pocztą na adres: ul. Gen. M. Boruty Spiechowicza 1, 37-700 Przemyśl z dopiskiem: specjalista ds. osobowych i płac w terminie do dnia 28 sierpnia 2009 r. Aplikacje, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM Przemyśla i tablicy ogłoszeń w szkole.