Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 76/07 Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie rozbudowy oraz zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt

Zarządzenie Nr 76/07
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 25 kwietnia 2007 r.


w sprawie rozbudowy oraz zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt
dla organów gmin i związków międzygminnych


§ 1


1. Rozbudowuję i wprowadzam zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych w celu zapewnienia właściwej klasyfikacji akt powstających w toku działalności Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

2. Klasyfikację akt powstających w toku działalności Urzędu Miejskiego
w Przemyślu ustala wykaz haseł klasyfikacyjnych pierwszego, drugiego, trzeciego i dalszych rzędów, który zawiera poszczególne symbole i hasła klasyfikacyjne akt wraz z ich kwalifikacją archiwalną oraz określa jednostki organizacyjne urzędu i samodzielne stanowiska prowadzące akta.

3. Wykaz akt, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2


1. Naczelnicy wydziałów oraz dyrektorzy i kierownicy równorzędnych jednostek organizacyjnych na prawach wydziałów zapewnią wprowadzenie w życie wykazu haseł klasyfikacyjnych, o którym mowa w § 1 ust. 2.

2. Naczelnicy wydziałów oraz dyrektorzy i kierownicy równorzędnych jednostek organizacyjnych na prawach wydziałów zapewnią w szczególności odpowiedni instruktaż podległych pracowników w zakresie stosowania wykazu akt oraz dostosowanie ich zakresów czynności do uregulowań ustalonych niniejszym zarządzeniem.

3. Samodzielne stanowiska funkcjonujące w strukturze urzędu podejmą stosowne działania celem dostosowania swoich zakresów czynności do nowych uregulowań.

§ 3


Naczelnicy wydziałów oraz dyrektorzy i kierownicy równorzędnych jednostek organizacyjnych na prawach wydziałów oraz samodzielne stanowiska funkcjonujące w strukturze urzędu wystąpią w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w razie zmian w zakresie realizowanych zadań, z propozycją zmian wykazu akt.


§ 4


Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu.


§ 5


Traci moc zarządzenie Nr 290/03 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie rozbudowy oraz zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych z późn. zm.

§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 7 marca 2007 r.


PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
mgr Robert Choma

DOTZarządzenie Nr 76/07 (30,00KB)

DOTWykaz haseł klasyfikacyjnych pierwszego, drugiego, trzeciego i dalszych rzędów służących do oznaczania akt powstających w toku działalności Urzędu Miejskiego w Przemyślu (2,06MB)