Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

POL.21 - wydanie, na wniosek podatnika, zaświadczenia o udzielonej p. de minimis

KARTA USŁUGI

URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

Rynek 1, 37-700 Przemyśl, tel. 16/675 21 52, fax. 16/678 64 49

www.przemysl.pl, e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl

godziny urzędowania: od godz. 730 do 1530, we wtorki od godz. 730 do 1600

 WYDANIE, NA WNIOSEK PODATNIKA,

ZAŚWIADCZENIA O UDZIELONEJ

POMOCY DE MINIMIS

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

 1. Odręczny wniosek o wydanie zaświadczenia lub na druku WPOL 12.

(wnioski do pobrania na stronie internetowej),

 1. Dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem:

  1. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia aktualnego wpisu indywidualnej działalności gospodarczej,

  2. faktury potwierdzające wydatek i opisujące towar lub usługę,

  3. rachunki poświadczające poniesione wydatki z wyodrębnionego zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

  4. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymanej w roku,
   w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

  5. informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące
   w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. (formularz określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - Dz. U. Nr 53, poz. 311)

 2. Pełnomocnictwo - w przypadku załatwiania spraw podatnika przez osoby trzecie.

 3. Miejsce złożenia dokumentów: Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Przemyślu (parter - pok. nr 1) czynna w godz. 730-1530, a we wtorek w godz. 800-1600; tel. 16/678-68-20.

UWAGA!

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od dnia wydatkowania środków z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

OPŁATY

 1. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa nie podlegającego zwolnieniu – 17,00 zł,

 2. Miejsce płatności:

kasa Urzędu Miejskiego, ul. Wodna 11, pok. Nr 111 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Przemyślu – nr rachunku na stronie internetowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

Do miesiąca czasu od wszczęcia postępowania (złożenia kompletu wymaganych dokumentów) a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

SPOSÓB ODWOŁANIA

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, ul. Borelowskiego 1, za pośrednictwem organu podatkowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Art. 81 – 89 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. U. z 2004r. Nr 90, poz. 864/2).

 2. Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L 379 z 28 grudnia 2006r.).

 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r., Nr 59, poz. 404, z późn. zm).

 4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007r.
  w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 z późn. zm.).

 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354).

 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz.311).

 7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z późn. zm.).

 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187 poz. 1330).

 9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (jedn. tekst: Dz. U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.).

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Prezydent Miasta Przemyśla, z siedzibą w Przemyślu przy Rynek 1, tel. 16 6752152, e-mail: .

 2. W Urzędzie Miejskim w Przemyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 16 675 2114 lub adresem e-mail: .

 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z wykreśleniem hipoteki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

 4. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat, czyli okres wynikający z kategorii archiwalnej(okres przechowywania dokumentacji) ustalony w zał. Nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia i prawo do cofnięcia zgody w zakresie w jakim dane udzielone zostały dobrowolnie.

 7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania swoich danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

ul. Wodna 11,

 

 • w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych

pok. Nr 106 (stanowisko obsługi) tel. 16/675 20 26

 • w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób prawnych

pok. Nr 103, tel. 16/675 20 14,

 

 

DOCXWPOL 12.docx
PDFzakres-informacji-przedstawianych-przez-podmiot-ubiegajacy-sie-o-pomoc-de-minimis.pdf

PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych.pdf