Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KONKURS NA STANOWISKO Prezesa Zarządu MZK Spółka z o.o. w Przemyślu

Rada Nadzorcza MZK sp. z o.o. w Przemyślu, działając na podstawie art. 10a ust.6 Ustawy o gospodarce Komunalnej, § 17 ust. 6 Umowy spółki, § 8 ust. 7 lit. „c)” Regulaminu Rady Nadzorczej ogłasza, że wszczyna postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.


I. Kandydaci na Prezesa Zarządu Spółki powinni spełniać następujące wymagania formalne:
1) wykształcenie wyższe zakończone tytułem magistra lub tytułem równorzędnym, zgodnie z ustawą z 27.07.2005r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005r. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).
2) co najmniej 3-letni staż pracy (zatrudnienia) na stanowiskach kierowniczych w instytucjach publicznych lub podmiotach prawa handlowego (umowa o pracę, kontrakt managerski, pełnienie funkcji na podstawie wyboru, powołania) – w tym w co najmniej 2 lata w organach zarządzających podmiotów prawa handlowego;
3) korzystanie z pełni praw publicznych,
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
5) nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w gminnych spółkach handlowych;
6) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku Prezesa Zarządu albo Członka Zarządu;
7) ukończone kursy i szkolenia z zakresu zarządzania spółkami kapitałowymi będą dodatkowym atutem.

II. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1. cv,
2. kwestionariusz osobowy (standardowy) ze zdjęciem,
3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata w oryginałach, odpisach lub notarialnie za zgodność potwierdzone (w tym m.in. dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające inne kwalifikacje) oraz dokumenty potwierdzające 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
6. oświadczenie o nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w gminnych spółkach prawa handlowego,
7. oświadczenie o niekaralności i o nie toczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego, pod sankcją art. 233 Kodeksu Karnego;
8. aktualne (do 3 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Prezesa lub Członka Zarządu,
9. opracowaną na piśmie koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki.

Każdy z dokumentów wymienionych w pkt 1 - 9 powinien zostać odrębnie podpisany przez kandydata. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

III. Zgłoszenie należy przesłać pocztą (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub składać osobiście w zamkniętych nie podpisanych kopertach, w siedzibie spółki - w terminie do 22 czerwca 2009r. z dopiskiem "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu". W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data doręczenia zgłoszenia.

IV. Zgłoszenia zostaną otwarte w dniu 25 czerwca 2009r. i zostaną ocenione pod kątem formalnym. Przewodniczący Komisji Konkursowej powiadomi (telefonicznie ewentualnie w dniu następnym) zainteresowanych o zakwalifikowaniu do drugiego etapu postępowania konkursowego (rozmowa kwalifikacyjna), który odbędzie się w dniu 26 czerwca 2009r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki, ul. Lwowska 9, 37-700 Przemyśl (I piętro, p.24). Nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

V. W toku postępowania kwalifikacyjnego Komisja Konkursowa będzie oceniać w szczególności:
1) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka, 2) koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki (opracowana w oparciu m. in. o dokumenty o których mowa w pkt VII niniejszego ogłoszenia),
3) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
4) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
5) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
6) znajomość prawa pracy oraz prawa dotyczącego związków zawodowych i rady pracowników,
7) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce, 8) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej.

VI. W toku konkursu Komisja Konkursowa może przeprowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których, może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień.

VII. Dokumenty dotyczące Spółki (Statut Spółki, odpis KRS, sprawozdania z działalności spółki i sprawozdania finansowe za lata 2006 - 2008r., podlegające ujawnieniu w KRS) kandydat może uzyskać do wglądu osobiście w siedzibie Spółki - sekretariat - w godz. 8.00-15.00.

VIII. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Komisja Konkursowa powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wyniku listami poleconymi.

IX. Postępowanie kwalifikacyjne może zostać zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

X. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mieć będą przepisy określające funkcjonowanie spółek prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

 

Rada Nadzorcza
Miejskiego Zakładu Komunikacji
Sp. z o.o. w Przemyślu”

 

DOTOgłoszenie o Konkursie (36,50KB)