Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wytyczenie trasy z wykonaniem utwardzonej ścieżki, budowa dwóch placów postojowych ( w tym taras widokowy i ogrodek ekologiczny) wykonanie projektu i montaż tablic informacyjnych.

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

       


        Zakład  Usług  Komunalnych  w  Przemyślu
        ul. Piastowska  22
        37-700  Przemyśl, tel/fax; (016) 672-07-63
        ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro

a  poniżej 5 150 000 euro.

        Nazwa zadania: Budowa ścieżki edukacyjnej na Składowisku Odpadów w         Przemyślu    P/01/2009   
        Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania:  Wytyczenie trasy z             wykonaniem utwardzonej ścieżki, budowa dwóch placów postojowych (w         tym taras widokowy i ogródek ekologiczny), wykonanie projektu i montaż         tablic informacyjnych.


        Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został określony w materiałach         przetargowych stanowiących załącznik do specyfikacji istotnych warunków             zamówienia. Materiały przetargowe zawierają Projekt wykonawczy, przedmiary robót           – kosztorysy ślepe, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru          Robót Budowlanych.
        Materiały te wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zostały             zamieszczone w formie elektronicznej na stronie internetowej www.przemysl .pl –         Biuletyn Informacji Publicznej „zamówienia publiczne”.
        Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub             wariantowych i nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
        Termin realizacji zamówienia -  31.07.2009
        Zamawiający nie przewiduje podzlecania przez wykonawcę całości                 zamówienia lub jego części innym wykonawcom.

        Osoba uprawniona do kontaktu z oferentem:
            - mgr inż. Zdzisław  Marek   tel. 0-16 672-07-63, tel.kom: 607-048-351
       
        Oferty należy składać w Zakładzie Usług Komunalnych, ul. Piastowska 22,
        37-700 Przemyśl – pokój Kierownika Zakładu.
        Termin składania ofert upływa dnia 26.05.2009 o godz. 1030.

        Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2009 o godz. 1100.

        Wadium – 1.000,00 zł.
        Kryteria:
        1) cena – 100%
        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają powyższe         warunki;
        1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej         przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich         uprawnień,
        2) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponują potencjałem             technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności         wykażą, że:
          a/ zrealizowali w ostatnich 5 latach od wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli         okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę         budowlaną odpowiadającą robotom budowlanym stanowiącym przedmiot             zamówienia, o wartości nie mniejszej niż brutto 60 000,00 zł i której realizację             zakończono i udokumentują należycie wykonanie tego zamówienia (np. poprzez         referencje).
          b/ dysponują osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami             budowlanymi w następującej specjalności:
                 - osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi oraz             przynależnością do właściwej Izby samorządu zawodowego,
          3)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej             wykonanie zamówienia:
        - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie             prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie         niższą niż 100 000 zł.     
          4) nie podlegają wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
        Dokonanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi w             oparciu o załączenie do oferty następujących dokumentów i oświadczeń:
         1)  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu             określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
          2)  Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia         o wpisie do ewidencji   działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy         wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności             gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem          terminu składania ofert.
          3) Pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do reprezentacji         wykonawcy nie wynika z dokumentów określonych w punkcie 2.

            4) Wykazu wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli         okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających         swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot         zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca   wykonywania oraz         załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane          należycie.

          5) Wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać lub będą uczestniczyć         w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji         zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu             wykonywanych przez nich czynności,
            6) dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w             wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy         nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ( załączając kserokopie         uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu         zawodowego z terminem ważności na dzień składania ofert potwierdzone za          zgodność z oryginałem ).
        7)  Polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego  potwierdzającego, że         wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie         prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 100 000 zł aktualnej na dzień         składania ofert.

        Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w         postępowaniu na   podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z         formułą „spełnia – nie spełnia”
         Z treści dokumentów załączonych do oferty musi wynikać jednoznacznie, iż         w/w warunki  wykonawca spełnił.
        Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie,         któregokolwiek  warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z                 postępowania.

        Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

        Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji         elektronicznej.
        Ogłoszenie o przedmiotowym przetargu zostało opublikowane w Biuletynie         Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 05.05.2009 z numerem   69835 - 2009        Otrzymują:
        1. Tablica ogłoszeń,
        2. www.przemysl.pl


                                Kierownik  Zakładu

                                     mgr inż. Zdzisław  Marek


       

DOTZałączniki Nr 2-5 do SIWZ (78,00KB)

DOTSpecyfikacja (99,50KB)

ZIPZAłącznik Nr 1 do SIWZ dokumentacja (9,31MB)

PDFPrzedmiar robót (69,46KB)

DOTZałącznik Nr 6 do SIWZ (75,00KB)