Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAkup wraz z sukcesywna dostawą paliw płynnych w ilości ok. 33600 litrów dla Zakładu Usług Komunalnych w Przemyślu.


Przemyśl: Zakup wraz z sukcesywną dostawą paliw płynnych - w ilości ok. 33.600,00 litrów, dla Zakładu Usług Komunalnych w Przemyślu przy ul. Piastowskiej 22 w roku 2009/2010
Numer ogłoszenia: 164554 - 2009; data zamieszczenia: 25.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych , ul. Piastowska 22, 32-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 672 07 63, faks 0-16 672 07 63.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z sukcesywną dostawą paliw płynnych - w ilości ok. 33.600,00 litrów, dla Zakładu Usług Komunalnych w Przemyślu przy ul. Piastowskiej 22 w roku 2009/2010.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sukcesywnych i rytmicznych dostaw paliw płynnych w ilości : 1. olej napędowy - ok. 33.000,00 litrów, dostarczany sukcesywnie w okresach tygodniowych po ok. 700,00 litrów jednorazowo, 2. benzyna bezołowiowa Pb 95 - ok. 600,00 litrów, odbierana sukcesywnie po 20 litrów jednorazowo..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca dostarczać będzie, na wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne, olej napędowy do siedziby zamawiającego specjalistycznym transportem z możliwością dokładnego odmierzania ilości oleju napędowego na terenie ZUK przy pomocy przewoźnego dystrybutora z atestem legalizacyjnym. Benzyna bezołowiowa Pb 95 będzie odbierana sukcesywnie przez zamawiającego w miejscu wyznaczonym przez dostawcę na terenie miasta Przemyśla. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące warunki: 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności zgodnie z wymogami ustawowymi. 2. Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Dysponują specjalistycznym samochodem do transportu paliw wyposażonym w przewoźny dystrybutor paliw z atestem legalizacyjnym, 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ((tekst jedn. Dz. U. Nr 223 z 2007 r, poz. 1655 z późn. zm.). 6. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie, któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 7. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty..
•    Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda złożenia: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1, pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych - załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Ponadto Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą wykonawca złożył następujące dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego: 1) oświadczenie, że oferowane paliwa są bezpieczne, spełniają wymagania jakościowe dla paliw płynnych i są dopuszczone do obrotu detalicznego, 2) uwierzytelniona kopia koncesji na obrót paliwami, 3) uwierzytelniona kopia atestu legalizacyjnego przewoźnego dystrybutora paliw, 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zamawiającego www.przemysl.pl - Biuletyn Informacji Publicznej - Zamówienia publiczne -.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu, ul. Piastowska 22, 37-700 Przemyśl.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2009 godzina 10:30, miejsce: Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu, ul. Piastowska 22, 37-700 Przemyśl, pokój Kierownika Zakładu.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

DOTSpecyfikacja