Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie i dostawa do schroniska w Orzechowcach boksów dla psów

 

Orzechowce: Wykonanie i dostawa do schroniska w Orzechowcach boksów dla psów.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Orzechowce 3, 37-712 Orzechowce, woj. podkarpackie, tel. 0-16 672 07 07.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa do schroniska w Orzechowcach 45 szt.boksów dla psów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do schroniska w Orzechowcach boksów dla Psów wg niżej podanego opisu. Wymagania techniczne: . Ramy boksów wykonane z profili stalowych kwadrat 25x25mm; Przód boksu wypełniony rurkami 3 -8 fi 17,2, dotyczy to drzwi boksu jak też drzwiczki na miski rozstaw rurek 5 cm; Bok boksu wykonany z 2 części - rama wypełniona : góra, rurkami 3 -8 o wys.27 cm, pozostała część ramy deska o grubości 25mm wg. załączonego rysunku ; Tył boksu wykonany wg. rys. - Góra ramy wypełniona rurkami 3-8 do wys.27cm; - Pozostała część ramy wypełniona deską o grubości 2Smm; Dach wykonany z blachy trapezowej ocynkowanej umieszczony na konstrukcji wsporczej wspartej na 3 krawędziach wym. 50x70 o długości 206 cm do których będzie przykręcana blacha trapezowa wg. rys. bok boksu; Podłoga boksu wykonana z desek o grubości 25mm przykręcona do krawędziaków o wym. 40x70mm, wymiar podłogi 205x310cm; Konstrukcja boksów ramy muszą mieć powtarzalne wymiary umożliwiające rozbudowę w szeregu kilku boksów; Ramy skręcone śrubami H8x60 z podkładką i nakrętką 16szt. śrub na komplet -ocynkowane; Skręcony boks - przytwierdzić do podłogi za pomocą kątowników 40x40x25 wkrętami; Elementy metalowe - zabezpieczone antykorozyjnie oraz lakierowane nawierzchniowo; Drewniane elementy zaimpregnowane drewnochronem dopuszczonym do kontaktu ze zwierzętami; Drzwi otwierane boksu dwustronne ; Do podłogi przykręcone stopki o wys. 120mm 6 szt. na kompletumożliwiające przewietrzenie podłogi od spodu;.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.00.00-5, 44.11.24.00-2, 44.23.20.00-5, 44.11.22.10-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie wykonana w systemie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda złożenia 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art.22 ust.1 i art.24 ust.1 i 2 Pzp, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przemysl.pl  BIP Ogłoszenie jednostek organizacyjnych miasta nie posiadających strony internetowej.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach Orzechowce 3 37-712 Orzechowce.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.06.2009 godzina 10:00, miejsce: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach   Orzechowce 3 37-712 Orzechowce.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

DOTSpecyfikacja (121,00KB)

JPGBoks dla psów - rysunek (377,61KB)

JPGBoks dla psów -rysunek (497,85KB)

JPGBoks dla psów - rysunek (365,04KB)

JPGBoks dla psów - rysunek (495,99KB)