Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały Nr 71/2009 Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wsparcia Rodziny i Opieki nad Dzieckiem w Mieście Przemyśl na lata 2009 – 2015

PROJEKT
Nr 71/2009
Uchwała Nr........../2009
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia............................2009r.


w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wsparcia Rodziny i Opieki nad Dzieckiem w Mieście Przemyśl na lata 2009 – 2015


Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1592; z 2002r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806; z 2003r., Nr 162, poz.1568; z 2004r., Nr 102, poz.1055, z 2007r., Nr 173, poz.1218, z 2008r., Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 ) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r., Nr 142, poz.1591; z 2002r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r., Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r., Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r., Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r., Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r., Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 ) w związku z art. 17 ust.1 pkt 1 i 13 ust.2 pkt 4 oraz art.110 ust.10 i art.112 ust.13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2008r., Nr 115, poz.728, Nr 171, poz.1056, Nr 216, poz.1367, Nr 220, poz.1431, Nr 223, poz.1458; z 2009r., Nr 6, poz.33 ) - Rada Miejska w Przemyślu


uchwala, co następuje

§ 1

Przyjmuje się Lokalny Program Wsparcia Rodziny i Opieki nad Dzieckiem w Mieście Przemyśl na lata 2009 – 2015 stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Dr Dariusz Iwaneczko
Z-ca Prezydenta

DOTProjekt Nr 71/2009 (320,00KB)