Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 167A/08 Prezydenta Miasta Przemyśla zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Przemyśla.

Zarządzenie Nr 167A/08
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 10 lipca 2008r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Przemyśla.

Na podstawie art.10 i art.13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), oraz zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) i § 11, 12, 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 142 poz. 1020 ze zm.)

zarządzam co następuje:


§ 1


W załączniku nr 2 Zakładowy Plan Kont, Dokumentacja opisująca przyjęte zasady prowadzenia rachunkowości w jednostce budżetowej, II. Zasady prowadzenia rachunkowości wynikające z przepisów ustawy, w punkcie 4 podpunkt b dodaje się odnośnik o treści:

-można zaniechać zamieszczania na dowodzie księgowym danych zawierających podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów jak również stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), zamieszczenia podpisu osoby odpowiedzialnej za te wskazania , jeżeli wynika to z odrębnych przepisów lub techniki dokumentowania zapisów księgowych.

Punkt 1 podpunkt a otrzymuje brzmienie:

a – rok obrotowy i wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze – rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

W punkcie 7 dodaje się zapis:

Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić do dnia 30 kwietnia roku następnego, a w przypadku gdy sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu, w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.


W załączniku nr 1 Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, Część I. Ogólne zasady sporządzania, ewidencji i kontroli finansowej dokumentów i dowodów księgowych w §4, dodaje się w punkcie 4 podpunkt c zapis o treści:

Dowody księgowe dekretowane są zgodnie z zakładowym planem kont przez osoby zgodnie z zakresem czynności. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera z uwagi na fakt, iż możliwe jest ustalenie osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie dowodu do ewidencji księgowej oraz powiązanie dowodu z zapisem księgowym poprzez nadany mu numer identyfikacyjny, dopuszcza się dokonanie wskazania rejestracji dowodu na kontach oraz miesiąca księgowania wyłącznie w formie elektronicznej.

W załączniku nr 2 Zakładowy Plan Kont, Dokumentacja opisująca przyjęte zasady prowadzenia rachunkowości w jednostce budżetowej, III. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości punkt 8, 9, 10 otrzymuje brzmienie:

8. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości z zastrzeżeniem:
- odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetu zalicza się do wyników na pozostałych operacjach niekasowych,
- odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają fundusze,
- odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek obciążają zobowiązania wobec tych jednostek.

9.Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.

10.Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.

dodaje się punkt 11do 26, o treści:

11.Do przychodów urzędu jednostki samorządu terytorialnego zalicza się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego nieujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych.

12.Należności realizowane na rzecz innych jednostek ujmuje się jako zobowiązania na rzecz tych jednostek.

13.Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.

14. Do dochodów budżetowych zalicza się wpływy z tytułu zwrotu wydatków jeżeli zwrot następuje po upływie roku budżetowego, w którym wydatku dokonano.

15. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju. Wypłacone oprocentowanie nadpłat należności budżetowych pomniejsza dochody budżetowe z tytułu odsetek za zwłokę.

16. W przypadku, gdy środki trwałe uległy ulepszeniu (przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji) to wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500,00 zł.

17. Remontem są wszelkie prace wykonywane w istniejącym obiekcie, które polegają tylko na odtworzeniu jego pierwotnej wartości , jaką miał w dniu przyjęcia do użytkowania.

18. Zmiany użytkowników gruntowych nie mają wpływu na zmianę wartości ewidencyjnej tych gruntów. W przypadku łączenia działek cena nowej działki jest sumą cen nabycia działek łączonych. W przypadku podziału działek cenę nabycia nowych działek ustala się w oparciu o cenę nabycia dzielonej działki proporcjonalnie do ich powierzchni. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.

19. Środki finansowe na zakup, wytworzenie lub ulepszenie środków trwałych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych przekraczające wartość 3.500,00 zł planuje się w budżecie w paragrafach wydatków majątkowych.

20.Ewidencja ilościowa zakupów na wypadek usuwania skutków klęsk żywiołowych prowadzona jest w Wydziale Zarządzania Kryzysowego.

21. W Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym prowadzona jest ewidencja ilościowa zapasów pozostających w magazynie podręcznym, natomiast w Wydziale Finansowym prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa ww. zapasów.

22. W Wydziale Finansowym prowadzona jest ewidencja ilościowa pozostałych środków trwałych w używaniu, ewidencja pomocnicza prowadzona jest w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym za wyjątkiem składników majątkowych dot. infrastruktury komunalnej /ławki, kosze uliczne itp./ gdzie ewidencja pomocnicza prowadzona jest w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

23.Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta Przemyśla prowadzona jest w Wydziale Finansowym w księdze na wyodrębnionych jednostkach księgujących:
1/ - Organ Urzędu Miasta - ORGAN
2 /- Jednostka dochodów Urzędu Miasta - JDUM
3/ - Oddział podatków Urzędu Miasta - OPUM
4/ - Jednostka Skarbu Państwa - JDSP
5/ -Jednostka wydatkowa Urzędu Miasta - JWUM
6/ - Rachunek Niewygasających Wydatków - NW
7/ - Depozyty – DEP
8/ - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS
9/ - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska – GFOŚ
10/ - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska – PFOŚ
11/ - Fundusz Zasobów Geodezji i Kartografii – FGIK
12/ - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – PFRON
13/ - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych JUNIOR – PFRONJUN


24.W celu realizacji zadań prowadzony jest wspólny rachunek bankowy dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jednostki Urzędu (w zakresie dochodów budżetowych, dochodów podatkowych i wydatków budżetowych), pozostałe zadania realizowane są na odrębnych rachunkach bankowych.

25. Operacje gospodarcze w zakresie dochodów dotyczących subwencji, dotacji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, pozostałych podatków realizowanych przez urzędy skarbowe, a także innych dochodów wpływających na rachunek budżetu są księgowane bezpośrednio na dochody budżetu. Na koniec każdego roku obrotowego tj. pod datą 31grudnia danego roku ww. dochody należy na podstawie sprawozdania Rb 27S ORGAN-u zaewidencjonować dodatkowo w księdze jednostki Urzędu.

26.Dowody księgowe z których wynika obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych ujmowane są w księgach rachunkowych w miesiącu naliczenia podatku.


W załączniku nr 2 Zakładowy Plan Kont, Plan kont dla budżetu gminy, II Zasady funkcjonowania kont księgi głównej, konto 222 – Rozliczenie dochodów budżetowych otrzymuje nowe brzmienie:

222 - Rozliczenie dochodów budżetowych

Konto 222-Rozliczenie dochodów budżetowych służy do ewidencji rozliczeń
z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki dochodów budżetowych.
Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań jednostek budżetowych w korespondencji z kontem 901,
Na stronie Ma konta 222 ujmuje się przelewy dochodów budżetowych na rachunek budżetu dokonane przez jednostki budżetowe w korespondencji
z kontem 133.
Konto 222 może wykazywać dwa salda:
Saldo Wn konta 222 oznaczające stan dochodów budżetowych zrealizowanych przez jednostki budżetowe i objętych okresowymi sprawozdaniami, lecz nie przekazanych na rachunek budżetu.
Saldo Ma konta 222 oznaczające stan przekazanych dochodów przez jednostki budżetowe na rachunek budżetu, lecz nie objętych okresowymi sprawozdaniami.
Ewidencję analityczną do konta 222 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów.
Rozliczenia z tytułu zrealizowanych przez jednostki budżetowe dochodów dokonuje się w terminach kwartalnych na podstawie sprawozdań Rb 27S.W załączniku nr 2 Zakładowy Plan Kont, Plan kont dla budżetu gminy, II Zasady funkcjonowania kont księgi głównej, konto 223 – Rozliczenie wydatków budżetowych otrzymuje nowe brzmienie:

223 - Rozliczenie wydatków budżetowych

Konto 223- Rozliczenie wydatków budżetowych służy do ewidencji rozliczeń
z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych przez te jednostki wydatków budżetowych.
Na stronie Wn konta 223 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie wydatków jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 133.
Na stronie Ma konta 223 ujmuje się:
- wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej
z okresowych sprawozdań tych jednostek w korespondencji z kontem 902.
- zwrot przez jednostki budżetowe niewykorzystanych przez te jednostki środków na wydatki budżetowe w korespondencji z kontem 133.
Saldo Wn konta 223 oznacza stan przelanych środków na rachunki bieżące jednostek budżetowych, lecz niewykorzystanych na pokrycie wydatków.

Ewidencję analityczną do konta 223 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przelanych na ich rachunki środków budżetowych, przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków budżetowych.

Rozliczenia z tytułu zrealizowanych przez jednostki budżetowe wydatków dokonuje się w terminach kwartalnych na podstawie sprawozdań Rb 28S.W załączniku nr 2 Zakładowy Plan Kont, Plan kont dla budżetu gminy, II Zasady funkcjonowania kont księgi głównej, konto 904 – Niewygasające wydatki otrzymuje brzmienie:

904 - Niewygasające wydatki

Konto 904- Niewygasające wydatki służy do ewidencji niewygasających wydatków.
Na stronie Wn konta 904 ujmuje się w szczególności :
- wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasających wydatków, na podstawie ich sprawozdań budżetowych (rozliczenia dokonuje się w okresach kwartalnych) w korespondencji z kontem 225;
- przeniesienie równowartości wydatków dokonanych z wyodrębnionych rachunków środków finansowych funduszy pomocowych objętych planem niewygasających wydatków , w korespondencji z kontem 960;
- przeniesienie niewygasających wydatków na dochody budżetowe, w korespondencji z kontem 901;

Na stronie Ma konta 904 ujmuje się wartość planu niewygasających wydatków w korespondencji z kontem 903
Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu niewygasających wydatków lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków.

Ewidencja szczegółowa do tego konta prowadzona jest wg podziałek klasyfikacji budżetowej.

Typowe zapisy na koncie 904 – Niewygasające wydatki

Treść operacji Wn Ma
1. Wykaz wydatków niewygasających w rozumieniu
ustawy o finansach publicznych 903 904
2. Przeniesienie równowartości wydatków dokonanych z
wyodrębnionego rachunku środków funduszy pomocowych 904 960
3. Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową na
podstawie sprawozdania 904 225
4. Przeniesienie niewykorzystanych niewygasających wydatków
po upływie terminów określonych w wykazie 904 901


W załączniku nr 2 Zakładowy Plan Kont, Plan kont dla jednostki budżetowej, Wykaz kont księgi głównej, w III. Zasady funkcjonowania kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych, Zespół 2 Rozrachunki i roszczenia, Konto „221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych” otrzymuje brzmienie:

Konto 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych

Konto 221 służy do ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych, z wyjątkiem należności zahipotekowanych ujmowanych na koncie 226. Na koncie 221 ujmuje się również należności z tytułu podatków pobieranych przez właściwe organy. Zapisy z tego tytułu mogą być dokonywane na koniec okresów sprawozdawczych na podstawie sprawozdań z ewidencji podatkowej / zaległości i nadpłaty/.
Za pośrednictwem tego konta prowadzona jest również ewidencja analityczna dochodów Skarbu Państwa.
Odsetki od należności przypisanych a nie wpłaconych ujmuje się zbiorczo na jednym koncie analitycznym w okresach kwartalnych. Podlegają one wyksięgowaniu w miesiącu następnym po kwartale.
Odsetki naliczone od wpłat dokonanych księguje się na koncie z danym kontrahentem.
Dochody nieujęte w planach innych jednostek (dotacje, subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody zrealizowane przez Urzędy Skarbowe, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej) księguje się na podstawie sprawozdania otrzymanego z ORGAN-u na koniec roku pod datą 31 grudnia.

Na stronie Wn konta 221 księguje się w szczególności:
- przypis należności z tytułu dochodów budżetowych w wartości netto w korespondencji z kontem 700, 750, 760, należny podatek VAT w korespondencji z kontem 225,
- przypis należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa w wartości netto w korespondencji z kontem 225, należny podatek VAT w korespondencji z kontem 225,
- przypis należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w korespondencji z kontem 750,
- naliczone odsetki za zwłokę w korespondencji z kontem 750,
- zwrot nadpłaty w korespondencji z kontem 130, 101,
- naliczone odsetki statystyczne od należności na koniec kwartału w korespondencji z kontem 290,
- przypis do zwrotu na podstawie decyzji dotacji, która została już rozliczona w korespondencji z kontem 750,
- należności z Ministerstwa Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w korespondencji z kontem 750 (księgowane na koniec każdego roku),
- należności zrealizowanych dochodów przez Urzędy Skarbowe w korespondencji z kontem 750 (księgowane na koniec każdego roku),
- przychody z tytułu dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie ujęte w planach innych jednostek budżetowych w korespondencji z kontem 750 (księgowane na koniec roku),
- przeniesienie należności długoterminowych do należności krótkoterminowych z powodu ustania hipoteki lub zastawu w korespondencji z kontem 226,

Na stronie Ma konta 221 księguje się:
- odpis należności z tytułu korekty naliczenia, przedawnienia i umorzenia w korespondencji z kontem 700, 750, 760, 225,
- odpis zaktualizowanych należności z tytułu przedawnienia i umorzenia w korespondencji z kontem 290
- wpłaty należności na rachunek bankowy (łącznie z potrąconą prowizją bankową i opłatą komorniczą) lub do kasy w korespondencji z kontem 101, 130,
- zapłatę dokonaną przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych
/ art. 66 par. 1 pkt. 2 ordynacji podatkowej / w korespondencji z kontem 800 ;
- zapłatę dokonaną przez potrącenie / art. 65 par. 1 ordynacji podatkowej /
w korespondencji z kontem 221
- należności zabezpieczone hipoteką lub zastawem w korespondencji
z kontem 226
-saldo nadpłat z tytułu dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe oraz z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w korespondencji z kontem 750 (księgowanie na koniec każdego roku),
-nadpłaty z Ministerstwa Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w korespondencji z kontem 750 (księgowanie na koniec każdego roku)
Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów budżetowych, a saldo Ma stan zobowiązań jednostki z tytułu dokonanych nadpłat w dochodach budżetowych.

Ewidencja szczegółowa powinna być prowadzona według dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej oraz budżetów, których należności dotyczą.W załączniku nr 2 Zakładowy Plan Kont, Plan kont dla jednostki budżetowej, Wykaz kont księgi głównej, w III. Zasady funkcjonowania kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych, Zespół 2 Rozrachunki i roszczenia, Konto „222 – Rozliczenie dochodów budżetowych” otrzymuje brzmienie:

Konto 222 - Rozliczenie dochodów budżetowych

Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych.
Na stronie Wn konta 222 ujmuje się ewidencyjnie zrealizowane dochody budżetowe na podstawie sprawozdania RB 27S w okresach kwartalnych w korespondencji z kontem 130.
Na stronie Ma konta 222 ujmuje się przeksięgowanie na koniec roku zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 800 na podstawie sprawozdania budżetowego RB 27S.

W załączniku nr 2 Zakładowy Plan Kont, Plan kont dla jednostki budżetowej, Wykaz kont księgi głównej, w III. Zasady funkcjonowania kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych, Zespół 2 Rozrachunki i roszczenia, Konto „223 – Rozliczenie wydatków budżetowych” otrzymuje brzmienie:


Konto 223 - Rozliczenie wydatków budżetowych

Konto 223 służy do rozliczenia jednostki budżetowej z tytułu otrzymanych środków na realizację wydatków objętych planem finansowym.
Na stronie Wn konta 223 ujmuje się przeniesienie na koniec roku na podstawie sprawozdania Rb 28S zrealizowanych wydatków budżetowych w korespondencji z kontem 800.
Na stronie Ma konta 223 ujmuje się ewidencyjnie na podstawie sprawozdania Rb 28 S w okresach kwartalnych, zrealizowane wydatki objęte planem finansowym w korespondencji z kontem 130.


Do konta „224 – Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych” dodaje się dodatkowy opis:

Podstawę do rozliczenia udzielonej dotacji (podmiotowej, przedmiotowej, celowej) stanowi sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone sprawozdanie końcowe z wykonania zadania. Za wyjątkiem:
1. dotacja udzielona dla zakładów budżetowych – podstawę rozliczenia stanowi sprawozdanie Rb-30 - rozliczenia dokonuje się jednorazowo na ostatni dzień roku;

2. dotacja udzielona dla szkół i placówek niepublicznych – podstawę rozliczenia stanowi zbiorcze zestawienie wykorzystanej dotacji sporządzone przez Wydział Edukacji na podstawie rozliczeń szkół i placówek niepublicznych /poszczególne rozliczenia znajdują się w wydziale merytorycznym/ – rozliczenia dokonuje się jednorazowo na ostatni dzień roku;

3. dotacja udzielona dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych – podstawę rozliczenia stanowi dyspozycja przekazania środków pieniężnych z wydziału merytorycznego zgodnie z zawartym porozumieniem - rozliczenia dokonuje się z chwilą dokonania przelewu środków;

4.dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury – podstawę rozliczenia stanowi dyspozycja przekazania środków pieniężnych z wydziału merytorycznego - rozliczenia dokonuje się z chwilą dokonania przelewu środków;

Konto „226 – Długoterminowe należności budżetowe” otrzymuje brzmienie:

Konto 226 - Długoterminowe należności budżetowe

Konto 226 służy do ewidencji długoterminowych należności budżetowych lub długoterminowych rozliczeń z budżetem, a w szczególności należności z tytułu prywatyzacji oraz należności które zostały zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym. Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg podziałek klasyfikacji budżetowej.

Na stronie Wn konta 226 ujmuje się w szczególności:
-ustalone należności z tytułu prywatyzacji w korespondencji z kontem 015;
- dochody budżetowe przeksięgowane do zahipotekowanych w korespondencji z
kontem 221;

Na stronie Ma konta 226 ujmuje się w szczególności:
-równowartość zwróconego przez spółki mienia w korespondencji z kontem 015
lub zlikwidowanego w korespondencji z kontem 855;
- zmniejszenie należności z tytułu ustania hipoteki lub zastawu skarbowego i przeksięgowanie należności z tytułu dochodów budżetowych w korespondencji z kontem 221,
-wpłaty z tytułu należności zahipotekowanych z tytułu podatków i opłat w korespondencji z kontem 130.
Konto 226 może wykazywać saldo Wn oznaczające wartość należności zaliczonych do długoterminowych.
Ewidencja analityczna do konta 226 winna określać rodzaj należności ze wskazaniem dłużników.


W załączniku nr 2 Zakładowy Plan Kont, Plan kont dla jednostki budżetowej, Wykaz kont księgi głównej, w III. Zasady funkcjonowania kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych, Zespół 2 Rozrachunki i roszczenia, Konto „228 – Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych” otrzymuje brzmienie:

Konto 228 – Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych

Konto 228 służy do ewidencji rozliczenia wydatków dokonanych przez jednostkę ze środków funduszy pomocowych lub innych środków, z których dokonane wydatki podlegają refundacji ze środków funduszy pomocowych, a w szczególności z budżetu Unii Europejskiej albo ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
Konta analityczne do konta 228 tworzone są w sposób umożliwiający ustalenie stanu środków do rozliczenia na poszczególnych zadaniach.
Ewidencję analityczną tworzy się w zależności od potrzeb –numerem konta analitycznego jest konto 228/01,02,03,04 itp. lub numerem zadania budżetowego z odpowiednią podziałką klasyfikacji budżetowej.

Na stronie Wn konta 228 ujmuje się roczne przeksięgowanie wydatków dokonanych na podstawie sprawozdania RB 28S w korespondencji z kontem 800
Na stronie Ma konta 228 ujmuje się analitycznie, na podstawie sprawozdania RB 28S w okresach kwartalnych zrealizowane wydatki dokonane przez jednostkę na realizację programu w korespondencji z kontem 137, 130.

Ewidencję szczegółową do konta 228 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń środków poszczególnych funduszy pomocowych.

W załączniku nr 2 Zakładowy Plan Kont, Plan kont dla jednostki budżetowej, Wykaz kont księgi głównej, 1. Konta bilansowe, Zespół 7 – Przychody i koszty ich uzyskania wprowadza się konto „700 – Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia”, w III. Zasady funkcjonowania kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych, 1.Konta bilansowe, Zespół 7 – Przychody i koszty ich uzyskania dodaje się opis do konta 700 o treści:

Konto 700 – Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia

Konto 700 służy do ewidencji przychodów ze sprzedaży produktów ( wyrobów gotowych i półfabrykatów oraz robót i usług) oraz kosztów ich wytworzenia na rzecz obcych jednostek oraz działalności własnej jednostki finansowo wyodrębnionej.
Na stronie Wn konta 700 ujmuje się koszt wytworzenia sprzedanych produktów, obejmujący rzeczywisty koszt wytworzenia, odchylenia debetowe od cen ewidencyjnych sprzedanych produktów, zmniejszenia przychodów z tytułu uznanych reklamacji oraz korekt wystawionych faktur i rachunków;

Na stronie Ma konta 700 ujmuje się przychody ze sprzedaży, w korespondencji z kontem 221, odchylenia kredytowe od cen ewidencyjnych sprzedanych produktów, korekty zwiększające sprzedaż.

Ewidencja szczegółowa do konta 700 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów z tytułu dochodów budżetowych wg pozycji planu finansowego tj. winna być prowadzona wg podziałek klasyfikacji budżetowej.
W końcu roku obrotowego przenosi się przychody ze sprzedaży na stronę Ma konta 860; koszty wytworzenia na stronę Wn konta 860.


W załączniku nr 2 Zakładowy Plan Kont, Plan kont dla jednostki budżetowej, III. Zasady funkcjonowania kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych, 1.Konta bilansowe, dodaje się nowy opis do konta 750 o treści:

Konto 750 - Przychody i koszty finansowe

Konto 750 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych oraz operacji finansowych i kosztów operacji finansowych.

Na stronie Wn konta 750 ujmuje się odpisy przychodów z tytułu dochodów budżetowych oraz koszty operacji finansowych a w szczególności:
-odpisy z tytułu podatków i opłat w korespondencji z kontem 221
-należne podatnikowi odsetki za nieterminowy zwrot nadpłat w korespondencji
z kontem 221,
-zwrot nadpłat dotyczących dochodów nieprzypisanych w korespondencji z kontem 101, 130,
-wartość sprzedanych udziałów, akcji i papierów wartościowych w
korespondencji z kontem 030
-odsetki płacone od własnych obligacji w korespondencji z kontem 130
-odsetki od kredytów i pożyczek w korespondencji z kontem 130, 135
-odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań z wyjątkiem obciążających
inwestycje w okresie realizacji / księguje się na koncie 080/ w korespondencji z kontem 201, 225, 240
-dyskonto przy sprzedaży weksli w korespondencji z kontem 140
-ujemne różnice kursowe z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie
realizacji, w korespondencji z kontem 201, 240, 130
- utworzenie odpisu aktualizującego należności gminy w korespondencji z kontem 290,
- nadpłaty z Ministerstwa Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w korespondencji z kontem 221 (księgowanie na koniec każdego roku),
-nadpłaty z Urzędów Skarbowych w korespondencji z kontem 221 (księgowane na koniec każdego roku),
-przeniesienie na koniec roku osiągniętych przychodów finansowych w
korespondencji z kontem 860

Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych oraz kwoty należne z tytułu operacji finansowych a w szczególności:
- przypisy należności z tytułu dochodów budżetowych w wartości netto w korespondencji z kontem 221,
- przypisy z tytułu podatków i opłat w korespondencji z kontem 221
- naliczone odsetki za zwłokę i inne należności w korespondencji z kontem 221
- wpływ należności nieprzypisanych w korespondencji z kontem 130, 101,
- przychody z tytułu dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego nieujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych (księguje się jednorazowo na ostatni dzień roku)
- sprzedaż akcji, udziałów w cenie sprzedaże w korespondencji z kontem 130
- otrzymane przychody z tytułu udziałów w korespondencji z kontem 130
- dywidendy oraz odsetki od udzielonych pożyczek w korespondencji z
kontem 130
- podwyższenie wartości aktywów finansowych w korespondencji z kontem 030,
- wpłaty nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych i z zysku
gospodarstw pomocniczych w korespondencji z kontem 130,
- rozwiązanie odpisu aktualizującego należności gminy w korespondencji z kontem 290,
- należności od Urzędów Skarbowych w korespondencji z kontem 221 (księguje się jednorazowo na ostatni dzień roku),
- należności z Ministerstwa Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w korespondencji z kontem 221 (księguje się jednorazowo na ostatni dzień roku),
- przypis do zwrotu na podstawie decyzji dotacji, które zostały już rozliczone w korespondencji z kontem 221,
- dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych w
korespondencji z kontem 140
- dodatnie różnice kursowe w korespondencji z kontem 201, 240
- przeniesienie na koniec roku kosztów operacji finansowych w korespondencji
z kontem 860
Ewidencja szczegółowa do konta 750 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów z tytułu dochodów budżetowych wg pozycji planu finansowego tj. winna być prowadzona wg podziałek klasyfikacji budżetowej lub
- w zakresie przychodów finansowych - przychody z tytułu udziałów w innych podmiotach gospodarczych, należne jednostce odsetki od pożyczek i zapłacone odsetki za zwłokę od należności.
- w zakresie kosztów operacji finansowych - zarachowane odsetki od pożyczek
i odsetki za zwłokę od zobowiązań.
W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych ewidencja szczegółowa, prowadzona jest wg zasad rachunkowości podatkowej, natomiast w zakresie podatków pobieranych przez inne organy - Urzędy Skarbowe - ewidencję szczegółową stanowią sprawozdania o dochodach budżetowych sporządzane przez te organy.
Na koniec roku obrotowego konto 750 nie wykazuje salda.


Konto „800 – Fundusz jednostki” otrzymuje brzmienie:

Konto 800 - Fundusz jednostki

Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i jego zmian.

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu a na stronie Ma jego zwiększenia.

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności:
- przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania
finansowego, straty bilansowej/ ujemnego wyniku finansowego / roku
ubiegłego w korespondencji z kontem 860,
- przeksięgowanie na koniec roku pod datą sprawozdania budżetowego
zrealizowanych dochodów w korespondencji z kontem 222,
- przeksięgowanie w końcu roku obrotowego dotacji z budżetu i środków
budżetowych wykorzystanych na inwestycje w korespondencji z kontem 810,
- pokrycie amortyzacji środków trwałych umarzanych w czasie oraz wartości
niematerialnych i prawnych w korespondencji z kontem 761
- różnice z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych /zmniejszenie wartości
ewidencyjnej / w korespondencji z kontem 011,
-wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji rozpoczętych w korespondencji z kontem 011, 080
- wartość sprzedanych środków trwałych w korespondencji z kontem 011
- przeksięgowanie kosztów sprzedanych inwestycji w korespondencji z kontem
080
- wartość środków trwałych wycofanych z eksploatacji na skutek zużycia
w korespondencji z kontem 011
- wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w korespondencji z kontem 221,
- zmniejszenie wartości posiadanych udziałów w innych jednostkach (umorzenie) w korespondencji z kontem 030,

Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:
- przeksięgowanie w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania
Finansowego, zysku bilansowego / dodatni wynik finansowy / z roku
ubiegłego w korespondencji z kontem 860,
-przeksięgowanie na koniec roku na podstawie sprawozdania budżetowego zrealizowanych wydatków budżetowych w korespondencji z kontem 223, 228,
- różnice z aktualizacji środków trwałych / zwiększenie wartości / w
korespondencji z kontem 011,
- nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji w korespondencji z
kontem 011, 013, 080,
- aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek,
- wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w korespondencji z kontem 011, 013, 016, 020, 030, 080,
- zwiększenie wartości gruntów figurujących w ewidencji księgowej w korespondencji z kontem 011 ( w przypadku zmniejszenia wartości zapis ujemny),
- zakup nowych lub używanych środków trwałych w korespondencji z kontem 011,
-przyjęcie środków trwałych z inwestycji w korespondencji z kontem 011,
- zwiększenie wartości początkowej środka trwałego o poniesione nakłady na ulepszenie w korespondencji z kontem 011.

Ewidencja szczegółowa do konta 800 powinna zapewnić możliwość ustalenia
funduszu jednostki w środkach trwałych i obrotowych oraz przyczyn zwiększeń
i zmniejszeń funduszu jednostki.
Na koniec roku konto 800 wykazuje saldo Ma oznaczające stan funduszu jednostki.

W załączniku nr 2 Zakładowy Plan Kont, Plan kont dla jednostki budżetowej, Wykaz kont księgi głównej, II. Konta pozabilansowe, skreśla się konto „997- Zaangażowanie środków funduszy pomocowych”, w III. Zasady funkcjonowania kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych, Konta pozabilansowe, skreśla się opis do konta „997 – Zaangażowanie środków funduszy pomocowych”.


Załącznik nr 1 i nr 2 do zakładowego planu kont otrzymuje nowe brzmienie. Konta syntetyczne i analityczne zakładowego planu kont należy stosować w każdej z jednostek księgujących /księga główna/ zgodnie z treścią operacji gospodarczej.

§ 2

Zobowiązuje się wszystkich pracowników właściwych merytorycznie w zakresie prowadzonych spraw do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami i dostosowania urządzeń księgowych do zapisów zarządzenia poprzez dokonanie stosownych zmian w ewidencji księgowej do dnia 12.08.2008r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Robert Choma

DOTZarządzenie Nrr 167A/08 (112,00KB)