Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 323A/08 Prezydenta Miasta Przemyśla

Zarządzenie Nr 323A/08
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 20 listopada 2008 roku

w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Przemyśla w zakresie Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3. : Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznegoNa podstawie art.10 i art.13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), oraz zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) i § 11, 12, 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 142 poz. 1020 ze zm.) oraz w związku z realizacją umowy nr UDA-POKL.09.03.00-18-034/08-00 z dnia 14.11.2008r. o dofinansowanie projektu pod nazwą „Technik obsługi ruchu turystycznego – nowy kierunek w CKU”

zarządzam co następuje:

§ 1
Zatwierdzam i wprowadzam do użytku przepisy wewnętrzne dotyczące przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Przemyślu w zakresie ewidencji księgowej projektu objętego dofinansowaniem.
§ 2

1. Sprawy nie objęte niniejszym zarządzeniem zostały uregulowane odrębnymi zarządzeniami wewnętrznymi :
a) Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych,
b) Zakładowy Plan Kont w Urzędzie Miejskim w Przemyślu,
c) Procedury kontroli finansowej,
c) Instrukcja Gospodarki Kasowej w Urzędzie Miejskim w Przemyślu,
d) Instrukcja Inwentaryzacyjna,
e) Instrukcja druków ścisłego zarachowania.

Postanowienia zawarte w zarządzeniu dotyczą Naczelników/Dyrektorów i Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych oraz wszystkich pracowników wykonujących zadania określone w zakresach czynności.
§ 3

Ustala się następujące zasady postępowania w zakresie ewidencjonowania operacji księgowych:
1. Środki na realizację programu – dotacja rozwojowa - w walucie polskiej (PLN) przekazywane są przez instytucję pośredniczącą tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w formie zaliczki na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl, a następnie przekazywane są na wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy jednostki organizacyjnej: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu.

2. Wydatki ponoszone na realizację projektu realizowane są przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu z rachunku wydzielonego według zasad opisanych w „polityce rachunkowości” opracowanej dla potrzeb realizacji niniejszego Projektu przez Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu.

3. Operacje księgowe na rachunku wyodrębnionym Gminy Miejskiej Przemyśl ewidencjonuje jednostka ORGAN.

4. W celu wyodrębnienia operacji księgowych w zakresie realizowanego programu stosuje się konta księgowe dla jednostki ORGAN. Wykaz kont określa załącznik nr 1.

5. Podstawę do ewidencji operacji w jednostce ORGAN stanowią dowody zewnętrzne i wewnętrzne:
- wyciągi bankowe
- polecenie księgowania,

6. Upoważnia się do podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem:
- w zakresie dokumentów kierowanych do wniosków o refundację - osoby podpisujące umowę w imieniu beneficjenta
- w zakresie dokumentów kserowanych dla potrzeb wewnętrznych Urzędu – naczelników wydziałów i ich zastępców oraz kierowników referatów realizujących projekt.

7. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera wg następujących programów autorstwa firm dopuszczonych do stosowania w jednostce:

  • COIG S.A. z KATOWIC

Oprogramowanie użytkowane jest przez Urząd Miejski w Przemyślu na podstawie udzielonej licencji zgodnie z zawartą umową:

numer umowy: 1130/05
z dnia : 27.04.2005r.

KSIĘGA GŁÓWNA wersja 1.0.0.0.
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIAZANIA wersja 1.0.0.0.
PLANOWANIE I MONITOROWANIE BUDŻETU wersja 1.0.0.0.

  • DOSKOMP Łódź – program dot. sprawozdawczości BUDŻET JST PLUS; służy do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Ogólna charakterystyka systemu KSAT 2000 znajduje się w polityce rachunkowości Urzędu.

8.Polecenie księgowania (PK) są sporządzane przez pracowników komórki księgowości na podstawie odpowiednich dowodów źródłowych w celu:
- dokonania zapisu księgowego nie wyrażającego faktu dokonania operacji gospodarczej np:, wprowadzenie bilansu otwarcia do ksiąg rachunkowych;
- skorygowania błędnych zapisów księgowych;
- w celu przeksięgowania zrealizowanych dochodów i wydatków, na podstawie okresowych sprawozdań budżetowych bądź innych dokumentów. Polecenie księgowania stanowi podstawę zapisu w księgach rachunkowych pod datą wskazaną w poleceniu.

9. Oryginalne dokumenty księgowe dotyczące projektu powinny być wyodrębnione z ewidencji z uwagi na inny okres archiwowania, jak również ze względów kontrolnych.

10. Procedury kontroli w Urzędzie Miasta Przemyśla w zakresie projektu określa zarządzenie w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości w
Urzędzie Miejskim w Przemyślu.

11.W ewidencji księgowej należy posługiwać się nr zadania inwestycyjnego: nr B051.

12. Okres przechowywania dokumentów księgowych wynosi B -10 (tj. do dnia 31 grudnia 2020r).

13. Dokumenty księgowe dotyczące projektu przechowywane są w komórce księgowości a następnie w archiwum zakładowym. Podstawą przyjęcia do archiwum jest spis zdawczo-odbiorczy akt podpisany przez pracownika przekazującego i przyjmującego zawierający właściwą kategorię archiwalną akt, wynikającą z zarządzenia Prezydenta Miasta Przemyśla z dopiskiem „Technik obsługi ruchu turystycznego – nowy kierunek w CKU”, UDA-POKL.09.03.00-18-034/08-00.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Robert Choma

DOTZarządzenie Nr 323A/08 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Przemyśla w zakresie Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3. : Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego (42,00KB)

DOTPlan kont dla budżetu gminy (43,00KB)